Phật Pháp: Tam phước tịnh nghiệp - Ni Sư Như Lan B. Thí phước

Ni Sư Như LanA. 1, 2

A. 3, 4B. Thí phước:

Phải giữ giới: Tam quy, ngũ giới

Quy y: quay về nương tựa

Phật: tự giác, giác tha, giác thành viên mãn. Sống đời sống tỉnh giác

Pháp

Tăng

Chỉ theo luật nhân quả không theo Núi Bà Chúa Xứ, không cần lắc xâm, bói quẻ.

Ngũ giới: không giết, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu.

1. Không giết: chẳng những không ăn thịt chúng sanh, mà còn phóng sanh, thương vật

2. Không trộm cắp:

Của cải làm ra nên chia ra làm bốn:

. Dành cho việc chi tiêu

. Phòng khi tối lửa tắt đèn

. Đền đáp ơn nghĩa

. Cúng dường Tam Bảo, cứu giúp người bần cùng khổ sở

Của cải không bền chắc, không phải của ta:

Nạn nước

Nạn lửa

Nạn cướp

Con cái phá

Nhà nước

Có tiền chưa hẳn là hạnh phúc. Chẳng những không nên trộm cắp mà còn bố thí cúng dường

3. Không giam dâm ngoại tình: mà còn giữ thân trang nghiêm, đoan chánh

4. Không nói dối: giữ uy tín, nói lời chân thật

5. Không uống rượu: rượu làm mất trí tuệ, mà còn tu học chánh Pháp
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang