Nhập Bồ Tát Hạnh - Tinh tấn - 3

Tinh tấn - 2

31. Những điểm tựa (cho Bồ tát) để siêng làm lợi lạc hữu tình gồm 4: dục (nguyện), tín, hỉ và xả.  Dục phát sinh do sợ khổ và do quán sát lợi ích của dục.

32. Vậy, muốn tăng trưởng tinh tấn, ta phải cố từ bỏ những năng lực đối nghịch của nó như giải đãi, khiếp nhược; và tích lũy những năng lực là dục, tự tin, hỉ, xả.

33. Ta đã phát nguyện diệt trừ lỗi lầm của bản thân và tha nhân, và để trừ tiệt mỗi lầm lỗi này cũng cần phải tu trải qua vô số kiếp.

34. Nhưng nếu ta chưa có một phần nhỏ nào của sự tinh tấn cần thiết để tận diệt lỗi lầm, thì nhất định ta sẽ đọa vào vô lượng khổ.  Làm sao tim ta không hoảng sợ?

35.  Cũng thế ta đã nguyện thực chứng vô lượng công đức cần thiết cho ta lẫn người.  Và muốn có được chỉ một trong những công đức này, ta cũng đã phải tu vô số kiếp.

36. Thế mà ta lại chưa từng sinh khởi được một phần nhỏ nào của công đức cần tu tập.  Thật lạ lùng thay, ta đã lãng phí một cách vô nghĩa tấm thân người khó được này.

37. Tôi chưa từng cúng dường chư Phật, chưa bày tiệc vui lớn (mời Phật và chúng sinh đến hưởng, xem chương III), chưa thực hành theo giáo lý, chưa thỏa mãn mong ước của kẻ nghèo.

38. Tôi chưa ban vô úy cho những người sợ hãi.  Tôi cũng chưa đem vui cho người khổ.  Vậy tôi chỉ còn nước phải chịu thống khổ nhập thai, cùng với những khổ già bệnh chết.

39. Trong đời hiện tại và các đời trước, những nỗi khổ như trên phát sinh do tôi đã không nhiệt tình học Pháp.  Khi đã biết vậy, thì ai còn từ bỏ nhiệt tâm tu hành?
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang