Phật Pháp: Phật A Di Đà là ai? - Ni Sư Hạnh Nghiêm - Chùa Giác Lâm

Hôm nay mời các bạn ăn mấy món chay do ban ẩm thực chùa Giác Lâm thết đãi xong rồi nghe Pháp. Kỳ này DS làm gan xin nguyên bài soạn của Ni Sư và chép ra đây để chia sẻ đến các bạn. Đặc biệt là các bạn không có cơ hội đến chùa.  Xem như đây là cơ hội cho DS bòn chút phước.

Bánh ít trần nhân đậu xanh mặn (mà chay :)
Nước mắm chay ăn với bánh ít
Ready to cúng  :)
Mì xào chay
 Tàu hủ xốt cà
 Bông cải xào

Kính thưa quý Phật tử, chúng ta đang tu pháp môn Tịnh độ để nguyện sanh về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà, thì cần phải hiểu rõ Phật A Di Đà là ai, để ta không còn nghi ngờ thoái chuyển. Giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu tóm lược vào những đoạn kinh quan trọng trong lúc Phật Thích Ca giới thiệu và tán thán công đức, hạnh nguyện độ tha của Phật A Di Đà ở trong pháp hội "Kinh Vô Lượng Thọ"

"Có một thời đức Phật thuyết Pháp ở thành Vương Xá trong núi Kỳ Xà Quật, trong pháp hội lúc đó có mười hai ngàn đại Bồ Tát và chư đại Thanh Văn đều đã có thần thông, trí tuệ như là: Ngài Kiều Trần Như, Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Ca Diếp, A Nan v...v... Những vị đại Bồ Tát làm thượng thủ như là Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, và hết thảy chư Bồ Tát trong quá khứ đều đến dự trong pháp hội này. Ngoài 12 ngàn đại Bồ Tát và đại Thanh Văn ra, còn có vô lượng Bồ Tát, tứ chúng đễ tử Phật và chư thiên cũng đều tới trong đại hội để nghe Phật thuyết Pháp. Lúc đó, oai quang sắc tướng của Phật tự nhiên rạng rỡ hào quang sáng ngời. Ngài A Nan trông thấy dung nhan của Phật hôm đó đẹp đẻ lạ thường, chưa từng thấy qua, nên thầm nghĩ: "Chắc Phật đang giao du được với 10 phương chư Phật hay là Phật có pháp vi diệu muốn thuyết." Vì vậy Ngài vội đứng dậy đi tới trước Phật cúi đầu đãnh lễ, thỉnh xin Phật nói Pháp, Phật khen Ngài A Nan thỉnh hỏi rất hay, vì câu hỏi cuả Ngài A Nan hôm nay sẽ cứu được vô lượng chúng sanh hữu tình trong đời tương lai.

Sau đó, Phật bảo Ngài A Nan cùng chư Bồ Tát, Thánh chúng ở trong pháp hội hãy nghe kỷ những lời Phật sắp nói để sau này truyền lại cho tất cả chúng sanh hữu tình trong 10 phương thế giới.

Phật nói trong vô lượng kiếp quá khứ không thể đếm, có một vị Phật xuất thế hiệu là Thế Tự Tại Vương Như Lai nói kinh thuyết Pháp cho chư thiên và người đời nghe. Lúc đó, có một vị Quốc Vương tên là Nhiêu Vương sau khi nghe Phật thuyết pháp thì liền giác ngộ, hoan hỷ buông xả ngai vàng, xuất gia tu Bồ Tát hạnh và lấy hiệu là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Ngài Pháp Tạng có lòng từ bi, trí tuệ và đạo hạnh rất cao, không ai sánh bằng, vì muốn cứu hết chúng sanh hữu tình trong 10 phương thế giới nên Ngài phát đại nguyện muốn xây một cõi Phật Tịnh Thổ thù thù thắng cao siêu vượt hơn 10 phương cõi Phật. Vì vậy Ngài đến thỉnh xin Phật Tự Tại Vương giảng nói cho Ngài nghe tường tận về hoàn cảnh thanh tịnh của 10 phương cõi Phật để Ngài tự chọn lựa những điều thanh tịnh cao siêu nhất hầu trang nghiêm cho cõi Tịnh Thổ của Ngài. Sau khi Phật Tự Tại Vương nghe Ngài Pháp Tạng thỉnh xin xong thì vô cùng hoan hỷ nên liền diễn nói và thị hiện cho Ngài Pháp Tạng thấy tường tận hoàn cảnh thanh tịnh của 210 ức cõi Phật thời thuyết Pháp đó. Phật Tự Tại Vương đã giảng nói hết một ngàn ức năm. Sau một ngàn ức năm tìm hiểu Ngài Pháp Tạng lại dùng hết năm kiếp tu tập để thành tựu. Sau khi thành tựu Ngài Pháp Tạng đến thưa với Phật Tự Tại Vương rằng Ngài đã thành tựu xong hạnh nguyện của Ngài. Phật khen và khuyên Ngài Pháp Tạng hãy tuyên dương đại nguyện cho đại chúng ở khắp 10 phương nghe để đại chúng hoan hỷ mà phát nguyện sanh về cõi nước của Ngài. Sau đó, Ngài Pháp Tạng đứng trước mặt Phật Tự Tại Vương mà phát ra 48 đại nguyện.  Sau khi Ngài Pháp Tạng phát ra 48 đại nguyện xong thì trời đất chấn động, mưa hoa từ trên trời rơi xuống phủ lên thân Ngài và nhạc trời trổi lên đồng thanh tán thán rằng:  "Ngài Pháp Tạng nhất định sẽ thành Phật."

.Giờ chúng ta tìm hiểu vào đoạn kinh lúc Phật Thích Ca nói về sự thành tựu của Ngài Pháp Tạng như thế nào?  

.Sau khi Ngài A Nan và đại chúng nghe Phật giới thiệu và tán thán về đức hạnh tu hành, độ tha của Ngài Pháp Tạng xong thì Ngài A Nan liền thưa hỏi Phật rằng:  "Ngài Pháp Tạng là Phật trong quá khứ, là Phật ở vị lai hay là đang ở thế giới khác?"

*Chánh kinh:  Phật bảo rằng:  "Đức Như Lai ấy, không từ đâu đến, chẳng đi về đâu, vô sanh, vô diệt, cũng chẳng phải quá khứ, hiện tại hay vị lai, chỉ vì đáp lại cái nguyện độ sanh, nên Ngài hiện ở Tây phương cách cõi Ta bà của chúng ta là mười vạn ức Phật độ - Có một thế giới tên là Cực Lạc.  Ngài Pháp Tạng thành Phật hiệu là A Di Đà - Từ khi Ngài thành Phật đến nay đã là mười kiếp.  Nay Ngài đang thuyết Pháp có vô lượng Bồ tát và Thanh Văn đang cung kính vây quanh..."

.Sau khi Phật Thích Ca tán thán công đức, hạnh nguyện độ tha của Phật A Di Đà và diễn tả cảnh đẹp bảy báu trang nghiêm thanh tịnh của cõi Cực Lạc xong, thì Phật khuyên Ngài A Nan cùng hàng đệ tử và tất cả đại Bồ tát đang có mặt trong pháp hội, hãy dẫn dắt chúng sanh hữu tình trong đời tương lai tu hành niệm Phật để sanh về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà.  Sau khi khuyên dạy đại chúng xong Phật liền dùng thần thông thị hiện cảnh Tây phương Cực Lạc cho đại chúng thấy để giúp đại chúng có thêm lòng tin với Phật A Di Đà.  Ngay lúc đó, Phật A Di Đà cũng hiện thân đến nơi để làm chứng tín cho đại chúng và đồng thời cũng làm chứng cho những lời của Phật Thích Ca thuyết là vạn lần chân thật.  Hai Ngài làm như vậy là để giúp đại chúng lúc đó và tương lai có thêm lòng tin kiên định với Phật A Di Đà.  Sau khi Phật Thích Ca thuyết pháp xong thì trên không trung liền có mưa hoa rơi xuống, âm nhạc trổi lên, mười phương chư Phật chư Bồ Tát và thánh chúng đồng thanh tán thán nói rằng:  "Phật Thích Ca là Phật có tài đức và lòng từ bi vô lượng, vì ở trong thế giới Ta bà chúng sanh tội ác cang cường, si mê điên đảo mà có thể thuyết được pháp vi diệu khó tin của Như Lai thì thật là không dễ (vì Pháp môn Tịnh độ chỉ có Phật mới hiểu được Phật thôi, còn chúng sanh si mê điên đảo nghiệp chướng sâu dày như chúng ta không dễ gì hiểu được, nhưng vì muốn cứu hết chúng sanh nên Phật Thích Ca mới nói ra).  Sau khi nghe Phật thuyết kinh Vô Lượng Thọ xong thì có vô lượng chư Bồ Tát thánh chúng ở mười phương đồng phát nguyện sanh về Tây phương Cực Lạc của Phật A Di Đà.

.Nếu chúng ta dùng con mắt phàm phu để tìm hiểu kinh điển của Phật thì sẽ nghĩ rằng.  Ngài Pháp Tạng lúc tu nhân chỉ là một vị Quốc Vương (tức người thường) sau khi nghe Phật Tự Tại Vương thuyết pháp thì được giác ngộ, buông xả ngai vàng, xuất gia tu Bồ tát hạnh, lấy hiệu là Pháp Tạng, phát ra 48 đại nguyện, thành tựu Phật quả và xây cõi Cực Lạc lấy hiệu là Phật A Di Đà.
.Cũng như chúng ta tưởng Phật Thích Ca gần ba ngàn năm trước chỉ là một vị hoàng tử Tất Đạt Đa, (tức là người thường) sau khi du ngoạn bốn cửa thành Ngài vô tình thấy được cảnh khổ, bệnh già chết, mà được giác ngộ.  Sau đó Ngài từ bỏ ngai vàng, cha mẹ và vợ con để xuất gia tầm sư học đạo rồi trải qua sáu năm tu hành khổ hạnh, cuối cùng ngài ngồi thiền định ở dưới cội Bồ đề mà đắc quả thành Phật và thuyết pháp độ sanh hết 49 năm.

.Chúng ta là phàm phu nên chỉ thấy như vậy, trên thực tế quý Ngài đều đã thành Phật trong vô lượng kiếp lâu xa rồi, không phải chỉ mới thành Phật đây, chắc có lẽ quý vị sẽ hỏi, vậy tại sao quý Ngài không thị hiện đến đây bằng thân kim Phật, có đầy đủ thần thông biến hóa, hào quang rực rỡ, mà quý Ngài lại thị hiện đến đây bằng thân người có sanh, lão, bệnh, chết giống như chúng ta?

.Kính thưa quý Phật tử, vì Ngài thấy tất cả chúng sanh đều có chủng tử Phật tánh Di Đà, đều có khả năng thành Phật giống như quý Ngài.  Nếu quý Ngài thị hiện đến đây bằng thân kim Phật thì chúng ta sẽ nghĩ rằng, chỉ có chư Phật mới có đủ trí tuệ để tu thành Phật, còn chúng ta làm sao có trí tuệ để tu thành Phật giống như quý Ngài, rồi từ chỗ nghi ngờ đó mà chúng ta không chịu buông xả tu hành.  Nếu chúng ta không chịu buông xả tu hành thì Phật làm sao cứu được chúng ta?  Vì vậy mà quý Ngài phải thị hiện bằng thân người cũng có cha mẹ, vợ con, giác ngộ phát nguyện tu hành, độ tha thành tựu Phật quả, để giúp chúng ta có tự tin tu hành thành Phật.  Các ngài không phải chỉ thị hiện thân người để cứu chúng ta thôi đâu mà các ngài còn thị hiện súc sanh để độ súc sanh, hiện thân ngạ quỷ để độ ngạ quỷ, hiện thân địa ngục để độ địa ngục.

.Giờ chúng ta trở lại tìm hiểu những phần quan trọng trong tiến trình tu nhân và thành Phật của Ngài Pháp Tạng, để xem Ngài lúc đó chỉ là người thường hay là cổ Phật tái lai.  Vì sự tìm hiểu này rất là quan trọng, nếu chúng ta chưa tìm hiểu rõ ràng mà vội đi nghi ngờ phỉ báng thì chỉ hại mình bị đọa địa ngục mà thôi.

1.  Nếu Ngài Pháp Tạng lúc đó chỉ là người thường mới được giác ngộ tu Bồ tát hạnh thì Ngài làm sao có đủ trí tuệ, đạo hạnh để thỉnh Phật Tự Tại Vương diễn nói cho Ngài nghe hết hoàn cảnh thanh tịnh của mười phương cõi Phật, để Ngài lựa chọn những điều thanh tịnh cao siêu nhất thành tựu cho cõi Phật của Ngài?

2. Nếu Ngài là người thường thì Ngài làm sao có đủ đạo hạnh và can đảm quỳ ở trước mặt Phật Tự Tại Vương mà tuyên thệ rằng nếu Ngài không xây dựng được cõi Tịnh Độ vượt trội hơn 10 phương Phật thì Ngài thề không thành Phật?

3. Nếu Ngài là người thường thì Phật Tự Tại Vương cần gì phải dùng hết một ngàn ức năm để diễn nói và thị hiện cảnh 210 ức cõi Phật cho Ngài suy nghĩ lựa chọn?

4. Nếu Ngài Pháp Tạng là người thường thì làm sao có đủ trí tuệ đạo hạnh để phát ra 48 đại nguyện, trong khi 48 đại nguyện đó là chơn tướng diệu đức sẵn có trong diệu tâm của 10 phương chư Phật và chúng sanh?

5. Nếu Ngài là người thường thì tại sao sau khi Ngài phát ra 48 đại nguyện thì trời đất liền chấn động mưa hoa rơi xuống, âm nhạc trổi lên và 10 phương chư Phật, chư Bồ tát, Thánh chúng đều đồng thanh tán thán rằng:  "Ngài Pháp Tạng nhất định sẽ thành Phật."

6. Nếu Ngài Pháp Tạng chỉ mới thành Phật A Di Đà trong 10 kiếp, thì tại sao ba đời 10 phương chư Phật, chư Bồ tát đều tán thán và tôn danh Ngài là Phật Trung Chi Vương?

7. Nếu Ngài chỉ mới thành Phật A Di Đà trong 10 kiếp thì Ngài làm sao có đủ đạo hạnh để cho hai vị Bồ tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí ở hai bên phải và trái của Ngài đi tiếp dẫn chúng sanh ở 10 phương thế giới về Tây Phương Cực Lạc mà Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí là 2 vị cổ Phật đã thành Phật trong vô lượng kiếp lâu xa rồi.

8. Nếu Ngài là Phật A Di Đà mới thành Phật thì tại sao ba đời 10 phương chư Phật, chư Bồ tát đều khuyên dạy chúng sanh nên phát nguyện sanh về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà?

9. Nếu Ngài là Phật mới thành thì Ngài làm sao có đủ đạo hạnh lấy danh hiệu A Di Đà để đại diện cho cõi nước của Ngài?  Quý vị nên biết rằng danh hiệu A Di Đà chỉ có Phật Tổ Tỳ Lô Giá Na mới có đủ đạo hạnh để đại diện mà thôi.  Vì sao thế? Vì đây là danh hiệu tánh đức A Di Đà của 10 phương chư Phật và 10 phương thế giới chúng sanh (A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang.  Phật A Di Đà tức là Phật Tổ Tỳ Lô Giá Na đấy.)

.Nếu chúng ta chịu để ý nghiên cứu kỷ Kinh Phật thì sẽ thấy Ngài Pháp Tạng chính là Phật Tổ Tỳ Lô Giá Na thị hiện tái lai.  Ngài là Phật Tổ cả hai cõi Hoa Tạng Thế Giới và Cực Lạc Thế Giới.  Danh hiệu Tỳ Lô Giá Na cũng chỉ là danh hiệu để cho chúng sanh dễ hiểu, dễ phân biệt thôi.  Trên thực tế Ngài đã có vô lượng, vô biên danh hiệu khác nhau không thể tính đếm không phải chỉ có Ngài mới có vô lượng danh hiệu khác nhau mà tất cả chư Phật, chư Bồ Tát ba đời 10 phương cũng đều có vô lượng danh hiệu khác nhau.  Vì sao thế?  Vì mỗi một nơi quý Ngài thị hiện làm Phật hay hóa thân cứu độ chúng sanh thì quý Ngài đều tạo danh hiệu khác nhau để giúp chúng sanh dễ phân biệt.  Đó là nói trên sự, còn trên lý thì quý Ngài không có một danh hiệu nào cả, thậm chí danh hiệu A Di Đà cũng không có.  Tại sao?  Vì danh hiệu của chư Phật là bất lập ngôn từ.

.Giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu tại sao Phật Tổ Tỳ Lô Giá Na lại phải thị hiện làm Ngài Pháp Tạng phát ra 48 đại nguyện, thành lập cõi Tây phương Cực Lạc và lấy hiệu là Phật A Di Đà.
.Vì Phật Tổ thấy chúng sanh ở 10 phương thế giới si mê, nghiệp chướng sâu dày khó tự tu để thoát khỏi luân hồi sanh tử, nên Ngài mới dùng hết thần lực của Ngài tu trong vô lượng kiếp để xây dựng một cõi Cực Lạc siêu thù thắng, hầu giúp chúng sanh đới nghiệp vãng sanh.

.Kính thưa Quý Phật tử, vì tất cả chúng ta mà Phật Tổ mới xây dựng cõi Cực Lạc và lấy hiệu là Phật A Di Đà.  Tại sao?  Vì Phật Tổ thấy tất cả chúng sanh đều có sẵn Phật tánh.  Chẳng qua chúng sanh si mê điên đảo chạy theo ngũ dục vọng, bỏ quên Phật tánh không biết quay về, vì muốn cứu hết thảy chúng sanh nên Ngài lấy tánh đức A Di Đà sẵn có của chúng sanh để đại diện cho Ngài, rồi sau đó khuyến dụ chúng sanh hãy niệm danh hiệu của Ngài thì sẽ được Ngài đến nơi tiếp dẫn đưa về Cực Lạc để tu thành Phật đây là khổ tâm và dụng ý của Ngài.

 .Còn 48  đại nguyện mà Phật phát thệ cũng không phải tự Ngài đặt ra, mà tất cả những gì Ngài nói trong 48 đại nguyện đều có sẵn trong tự tánh A Di Đà của chúng ta.  Chúng ta chỉ cần tin sâu tu niệm tự tánh A Di Đà.  Khi được vãng sanh thì sẽ có tất cả thần thông trí tuệ như trong 48 đại nguyện.  Vì vậy mà Phật tuyên thệ rằng:  "Nếu chúng sanh vãng sanh về cõi nước của Ta mà không có đủ những gì như ta đã nói trong 48  đại nguyện thì ta thề không làm Phật."  Thật ra không phải đợi đến khi vãng sanh chúng ta mới có thần thông trí tuệ, mà ngay giây phút hiện tại tu niệm ta cũng có khôi phục được phần nào tùy theo sự tu hành sâu, cạn của ta.  Nếu chúng ta tu niệm ít thì sẽ khôi phục được thần thông trí tuệ và hạnh phúc an lạc ít, nếu chúng ta tu niệm nhiều thì sẽ khôi phục được thần thông trí tuệ và hạnh phúc an lạc nhiều.  Tóm lại tất cả đều do chúng ta quyết định mà thôi.

Kính thư Quý Phật tử!  Phật A Di Đà phát ra 48 đại nguyện là đã phơi bày tất cả diệu đức sẵn có ở trong tâm chúng ta, vậy mà xưa nay chúng ta có mắt như mù không hay không biết gì cả, ngược lại còn đi phỉ báng nghi ngờ.  Giờ thức tỉnh mới thấy 48 đại nguyện của Phật A Di Đà chính là cảnh giới nhiệm mầu sẵn có trong diệu tánh A Di Đà chúng ta và cõi Tây phương Cực Lạc cũng vì chúng ta mà Phật Tổ mới xây dựng vậy.  Chúng ta còn tham đắm ở trong biển lửa luân hồi sanh tử này để làm gì, mà không mau cố gắng tu niệm để trở về quê hương Cực Lạc diệu tánh của mình.

Chúc các bạn tinh tấn niệm Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật

Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang