Khóa Bát Quan Trai: Ngày 5/26/2012

5272012 001

Bơ gơ chay với khoai tây chiên, món ăn ở nhà trước khi đến chùa , món này do Mẹ DS làm.

Khóa Bát Quan Trai hôm nay có 1 đám giỗ nên có người phát tâm cúng dường thức ăn. Dạo này món ăn cũng đơn giản rồi nên đỡ nấu nướng và dọn dẹp rất nhiều Smile

5272012 002

Dưa cải kho

5272012 003

Bún riêu chay

5272012 004

với rau ghém và chanh ớt

5272012 008

Xôi bắp tươi (món này lạ mà cũng ngon lắm)

5272012 011

Chè đậu trắng

5272012 007

Hôm nay học tiếp kinh Kim Cang phẩm 28 và 29.

Kinh Kim Cang dạy cách hành Bồ Tát đạo.

28. Không thọ, không tham trước.

 Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát dùng thất bảo đầy cả thế giới bằng số cát sông Hằng để đem bố thí, nếu lại có người biết tất cả pháp là vô ngã thành đức nhẫn nhục thì Bồ Tát này được công đức hơn vị Bồ Tát trước vì cớ sao? Này Tu Bồ Đề, do các vị Bồ Tát không thọ phước đức. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát không thọ phước đức?

-Này Tu Bồ Đề! Bồ Tát làm phước đức mà chẳng nên tham trước, thế nên nói chẳng thọ phước đức.

Muốn thành tựu đức nhẫn nhục phải thấy mình vô ngã. Tất cả hình tướng đều do duyên hợp, thân do tứ đại bồi bổ, không có tự thể, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Do có trí tuệ Bát Nhã nên không còn chấp là mình, của mình. Không có gì thật là mình vậy thì ai thọ? Nếu không có ai thọ thì khi làm gì tốt mà bị chê thì mới có thể nhẫn được.

29. Bốn oai nghi đều tịch tĩnh.

Này Tu Bồ Đề, nếu có người nói Như Lai hoặc đến, hoặc đi, hoặc ngồi, hoặc nằm, người ấy không hiểu nghĩa của ta nói. Vì cớ sao? Như Lai đó không từ đâu đến cũng không đi đâu nên gọi là Như Lai.

Ứng thân thì có đến có đi.

Pháp thân thì bất sanh bất diệt, không bao giờ giao động.

Như Lai là pháp thân thanh tịnh, tịch tĩnh, lặng lẽ, thường hằng.

Muốn có trí tuệ thì:

.Toạ thiền để dẹp vọng tưởng

.Niệm Phật để dùng 1 niệm mà dẹp muôn niệm.

Chúc tất cả các bạn thân tâm hằng thanh tịnh.

Nam Mô A Di Đà Phật
Diệu Sương

Chủ đề: , , , ,

0 comments

Lên đầu trang