Phật Pháp: 04. Liên Tông Lục Tổ Vĩnh Minh Đại Sư dạy

4. Lúc lễ bái, niệm PHẬT và phát nguyện phải:
- Khẩn thiết, chí thành.
- Không xen lẫn tạp tưởng.
- Như người sắp sửa bị giết mà cầu được tha.
- Như người bị giặc cướp rượt đuổi .. mà muốn được thoát.
- Như bị nước trôi, lửa cháy, một lòng mong được cứu nạn.
Niệm Phật phải khẩn cấp và chí thành như thế thì mới thành tựu được công phu.
Tóm lại nếu:
Nói một đường, làm một nẻo (Tức là miệng thì nói niệm PHẬT mà lòng không chịu niệm).
- Lời nói và hành động chẳng giống nhau.
- Lòng TIN (nơi Tịnh Ðộ pháp môn) không vững chắc.
- Nay thì niệm, mai mốt lại bỏ bê, biếng trễ vv...
- Niệm như thế ắt khó được vãng sanh.
(Liên Tông Lục Tỗ Vĩnh Minh đại sư dạy).
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang