Pháp Âm: Ý nghĩa tụng kinh(1-7)

Thân ngồi trang nghiêm
Miệng tụng đều đặn
Ý nhiếp nơi kinh
Đi sâu vào lý
Thấy rõ lẽ thật
Như lời Phật dạy
Đúng nghĩa tụng kinh

Tụng phải có âm điệu trầm bổng thành kính
Nếu không thành kính khó thâm nhập

Tại sao phải tụng kinh?
Muốn hiểu lời Phật dạy để mình tu tập
Tụng bằng tâm thanh tịnh, sáng suốt
Tụng để cầu là phát suất từ lòng tham
Tác dụng của việc lập tới lập lui rất là quan trọng, ôn tới ôn lui lần lần phá được vô minh

Có ba hạng người tụng kinh:
1.tụng theo chữ, chữ đâu tâm phải ở đó: thân khẩu ý thanh tịnh
2.theo lời kinh xét nghĩa lý: tùy văn nhập quán, nếu không hiểu thì nghe giảng, thấy được đường tu
3.được vào chánh định, hoàn toàn trong sáng lặng lẽ, không bị phiền não xen tạp

1. http://www.youtube.com/watch?v=cA3aPsh16bE&feature=PlayList&p=1474B2C927396483&index=52. http://www.youtube.com/watch?v=trRb2x8AAXM&feature=PlayList&p=1474B2C927396483&index=6
3. http://www.youtube.com/watch?v=kDt3bOzyx4U&feature=PlayList&p=1474B2C927396483&index=7
4. http://www.youtube.com/watch?v=Cpt_94QJP88&feature=PlayList&p=1474B2C927396483&index=85. http://www.youtube.com/watch?v=4BqF495XVQg&feature=PlayList&p=1474B2C927396483&index=9
6. http://www.youtube.com/watch?v=E1EGVePh9ZI&feature=PlayList&p=1474B2C927396483&index=107. http://www.youtube.com/watch?v=6fu52SEvie4&feature=PlayList&p=1474B2C927396483&index=11
ĐĐ Thích Minh Thành
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang