Chia sẻ: Yếu Chỉ Tu Niệm Phật

Đây là bài soạn của bạn cùng tu ở Chùa Giác Lâm.

Lời khai thị của Đại Sư Ấn Quang,Tổ thứ 13 Liên Tông, thật ngắn gọn, nhưng hàm chứa rất đầy đủ những chỉ dẫn cơ bản, mà hành gia tu niệm Phật cần tuân thủ nếu thật sự muốn vãng sanh Cực Lạc.  Có thể nói đây là cốt lõi hay nói khác đi là Yếu Chỉ Tu Niệm Phật.
Để giúp hành gia dễ nhớ dễ tiến tu theo lời Tổ dạy, chúng tôi cố gắng theo sát nội dung lời khai thị, diễn đạt qua thể thơ lục bát như sau đây:

Ấn Quang Tổ thứ mười ba
Ban lời khai thị, dạy ta tu hành
Tại gia hay đã xuất gia
Đều phải hoà kính, thật thà cùng nhau
Nhẫn điều khó nhẫn mới hay
Làm điều cực thiện, không ai thể làm
Gánh vác khổ nhọc thay người
Giúp người thành tựu là ta an bình

Bình tâm tự vấn lỗi mình
Dở hay người khác, luận bàn ích chi
Sao bằng phát nguyện tu trì
Gắng công niệm Phật cầu đi đường lành
Đêm ngày trong bốn oai nghi
Ăn cơm mặc áo, niệm A Di Đà
Niệm thầm niệm tiếng đều thông
Miễn không gián đoạn, trụ vào tín tâm
Tuyệt đối chẳng tưởng nghĩ gì
Biết vọng dấy khởi, tức thì diệt ngay

Hổ thẹn sám hối hằng ngày,
Sai phạm vẫn có, dù tu hành nhiều
Khiêm cung tự xét lỗi mình
Lỗi người không vạch, chỉ nhìn điều hay
Tất cả Bồ Tát sẽ thành
Riêng mình nghiệp nặng, phận đành phàm phu

Y lời Tổ dạy tấn tu
Vãng sanh Cực Lạc Phật thành đương nhiên
Miễn là tu niệm tinh chuyên
A Di Đà Phật, thường xuyên đêm ngày.
Chánh Thông Thiều Văn Thái

Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang