Truyện: Những hạt đậu biết nhảy

http://vietnamanchay.blogspot.com/2009/12/khuon-vang-thuoc-ngoc-nhung-hat-au-biet.html
Qua truyện này cho mình thấy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hay A Mi Đà Phật đều không sao hết. Bà lão niệm "Án Ma Ni Bát Di Xanh" thay vì "Án Ma Ni Bát Di Hồng", nhưng với tâm thành kính. Thành kính đến độ mà những hạt đậu có thể tự nó nhảy qua chén và cả túp lều bà ở đều sáng choang.

Xét lại mình niệm chưa có tâm thành kính, vì không thành kính nên mới có xen tạp vọng tưởng, thử hỏi khi mình đếm tiền sao mình không bị lộn, chỉ vì mình biết tiền nó quý nên mình sợ thất thoát. Mỗi câu niệm Phật là một hột châu, sao mình lại không trân quý??? (Có lẽ vì mình chưa tin nổi!!!)
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang