Phật Pháp: Tam phước tịnh nghiệp - Ni Sư Như Lan - C. Hành Phước

Ni Sư Như LanA. Thế phước 1. Hiếu dưỡng Cha Mẹ, 2. Phụng thờ Sư Trưởng
A. Thế phước 3. Từ tâm bất sát, 4. Tu thập thiện nghiệp
B. Thí phước

C. Hành phước:

1. Phát tâm Bồ Đề:
Tâm giác ngộ:
. Từ Bi thương sót chúng sanh, mong cầu Phật Đạo để cứu độ chúng sanh
. Trí tuệ: có ba loại (phần trí tuệ DS không có ghi, nên nhớ được gì thêm vào, nếu có gì sơ sót xin chỉ giáo)
*Văn tuệ: nghe Pháp, học Pháp (lên thuyền). Là "trí tuệ bắp vế", vay mượn từ kinh điển.
*Tư tuệ: nghiềm ngẫm Pháp (chèo thuyền). Là trí tuệ do suy tư lời Pháp đã học mà có được.
*Tu tuệ: do để tâm lắng đọng, tĩnh toạ Thiền, tĩnh toạ niệm Phật (qua bờ). Trí tuệ chân thật.

Làm với một tâm vì chúng sanh, không cầu danh thơm tiếng tốt, không cầu phước báu.

Có câu chuyện vị đó cúng cho HT 1000 lượng vàng, mà HT dững dưng, không nói gì. Vị này mới hỏi tôi cúng bao nhiêu đó mà một lời cám ơn cũng không có hay sao? HT mới hỏi: ai phải cám ơn ai? Vị này bèn tỏ ngộ.
Nhận của tín thí là của nợ, nếu làm không đúng Pháp thì mang tội rất nặng.

Chỉ cầu vãng sanh Tịnh Độ mà thôi, thành Phật để độ chúng sanh, nếu không trở thành ma nghiệp.

2. Tin sâu nhân quả: Nhân quả có 3 đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Khi nghiệp đến không buồn, không trách, không phiền.

Đừng tìm nguyên nhân nào xa lạ ngoài chính mình.

Nghiệp có nghiệp nhân và nghiệp quả. Nhiều người đổ thừa tại nghiệp tôi là vậy rồi buông trôi, không chịu phấn đấu vươn lên.

3. Thọ trì kinh điển Đại Thừa: để hiểu rõ nghĩa lý trong kinh để tu hành. Tụng kinh nhiều mà tham sân si, phiền não không bớt thì sanh ra ngã mạn.

Đọc tụng mà không làm theo là nhai bã của Thánh Nhân, vì đó là kinh nghiệm của Phật Tổ đã trải qua bản thân, tụng bao nhiêu cũng vô ích, như ăn bánh vẽ.

Khuyên khích mọi người tu tập hành trì, sang băng dĩa, nhưng cũng nên cho người duyệt băng dĩa trước khi ấn tống vì có khi không phải Chánh Pháp.

4. Phát nguyện vãng sanh: đây chỉ là quán trọ, là Hotel Ta Bà.

Tất cả trên là thiện nghiệp là tịnh nghiệp, nếu hành trì hiện đời có được an vui, hạnh phúc, tương lai vãng sanh Cực Lạc.


Hết bài Tam Phước Tịnh Nghiệp, còn một bài Tâm Địa Pháp Môn của Ni Sư nữa, DS sẽ từ từ cùng các bạn ôn bài. Ôn tới ôn lui mà sao cứ quên hoài. Hôm nọ HT hỏi tài sản thuộc về năm nhà nào (nước, lửa, trộm, con, chánh quyền), mà DS cứ ấm a ấm ớ. Rồi Pháp Lục Niệm (Niệm Phật, Niệm Pháp, Niệm Tăng, Niệm Giới, Niệm Thí, Niệm Thiên) có học rồi chứ, mà hỏi lại không nhớ là mình đã học.

Kính chúc tất cả hiện đời có được an vui hạnh phúc, tương lai vãng sanh Cực Lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang