Nhập Bồ Tát Hạnh - Những lợi lạc của tâm bồ đề-3

Những lợi lạc của tâm bồ đề 1
Những lợi lạc của tâm bồ đề 2

21. Nếu có người lo nghĩ cách chữa một bệnh nhức đầu cho hữu tình mà thôi, cái tâm mong muốn lợi lạc ấy đủ khiến cho người kia được vô lượng phước đức.

22. Huống gì mong trừ khử vô lượng bất an cho hữu tình, muốn hữu tình được vô số điều lành.

23. Dù cha hay mẹ, hay bất cứ ai, đã có được tâm bồ đề ấy chưa? Chư thiên cõi Dục, các vị tu tiên, các Phạm thiên (cõi mà một người được hoá sinh vào nhờ tu bốn tâm vô lượng là từ, bi, hỉ, xả) có được tâm ấy không?

24. Những người kia lợi ích riêng còn chưa mơ tưởng đến tâm bồ đề, huống vì kẻ khác mà phát tâm làm lợi ích?

25. Người ta vì tự lợi còn chưa có thể phát tâm, bởi thế phát được cái tâm lợi tha quý báu này quả là điều hết sức hiếm có.

26. Tâm bồ đề quý báu là cái nhân của sự an vui cho chúng sinh, là cam lồ vi diệu để trừ thống khổ. Phước đức hàm chứa trong tâm ấy làm sao đo lường?

27. Suy nghĩ làm lợi ích chúng sanh có phước hơn cúng dường chư Phật; huống gì nỗ lực làm lợi lạc tất cả hữu tình.

28. Ai cũng muốn hết khổ, mà sao thống khổ cứ tăng? Mặc dù đi tìm an vui, kẻ ngu tự làm hỏng niềm vui của mình không khác gì bị kẻ thù phá hoại.

29. Đối với chúng sinh thiếu niềm vui, chịu nhiều đau khổ, tâm hạnh bồ đề có thể đem lại an vui, trừ tất khổ.

30. Chẳng những thế, tâm bồ đề còn có thể diệt trừ sự ngu si của chúng sinh. Còn Bạn lành nào sánh bằng, còn phước nào lớn bằng?


(còn tiếp)
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang