Nhập Bồ Tát Hạnh - Những lợi lạc của tâm bồ đề 2

Những lợi lạc của tâm bồ đề 1
11. Bằng con mắt tuệ, đấng Đạo sư của chúng sinh thấy rõ tâm bồ đề hết sức quý báu. Bởi vậy, ai muốn ra khỏi ba cõi hãy khéo giữ vững tâm bồ đề.
12. Những điều lành khác chỉ như cây chuối, sinh quả xong thì chết khô. Nhưng tâm bồ đề ví như đại thụ luôn sinh quả, đã không khô héo mà còn thêm tươi tốt.
13. Kẻ phạm tội nặng nhờ nương một người thế lực nên khỏi lo sợ. Người sợ quả báo tội lỗi, muốn mau giải thoát, tại sao không tìm chỗ tựa nương?
14. Như đóm lửa nhỏ vào thời hoại kiếp, tâm bồ đề trong giây lát có thể tiêu huỷ các tội nặng. Trong kinh Hoa Nghiêm, bồ tát Di Lặc bậc trí đã dạy đồng tử Thiện Tài rằng tâm bồ đề có lợi ích vô biên.
15. Nói tóm, bồ đề tâm bao gồm hai loại, là tâm nguyện bồ đề (trong tâm cầu mong được giác ngộ để lợi lạc hữu tình) và tâm hạnh bồ đề (hướng về hành động thực sự để làm lợi ích hữu tình).
16. Như mọi người đều biết sự khác nhau giữa muốn đi và đang đi, bậc trí nên biết sự khác nhau giữa hai loại tâm bồ đề.
17. Mặc dù tâm nguyện bồ đề cũng đủ sinh quả báo vĩ đại, nhưng không thấm gì so với tâm hạnh bồ đề vì tâm này liên tục phát sinh phước đức.
18. Bất cứ lúc nào một người khởi sự lập chí nguyện không lùi bước, thọ trì (nhận và gìn giữ) tâm hạnh bồ đề vì muốn cứu độ cho hết vô số hữu tình.
19. Thì từ lúc ấy trở đi, người ấy dù lúc ngủ hoặc xả hơi, phước đức vẫn liên tục phát triển rộng lớn như hư không.
20. Vì muốn cho những người tin cỗ Xe Nhỏ hướng về đại thừa, trong kinh Diệu tý thưa hỏi đức Như Lai đã dạy: Tâm bồ đề có lợi ích vô biên, điều này rất hợp lý.
(còn tiếp)

Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang