Nhập Bồ Tát Hạnh - Chính niệm, tỉnh giác - 6

Chính niệm, tỉnh giác - 5
45.  Nếu đi vào những đám đông đang nói chuyện phiếm hoặc xem kịch, hãy đoạn trừ tâm tham đắm các việc ấy.

46. Khi vô cố làm những việc cuốc đất dẫy cỏ, vẽ vời trên mặt đất, thì hãy nhớ di giáo của Phật nên sợ tội lỗi mà từ bỏ ngay hành vi ấy.

47. Khi thân muốn di động, miệng muốn ra lời, trước hãy xem tâm mình, rồi mới làm hay nói một cách an ổn và hợp lý.

48. Khi ý khởi lên tham hoặc sắp nổi giận, hãy tạm đình chỉ nói làm, như cây đứng vững.

49. Khi tâm nghĩ lăng xăng (trạo cử), coi thường kẻ khác, hoặc sinh kiêu căng ngã mạn, muốn phê bình người, muốn nói lời không thực để lừa dối người,

50. Hoặc muốn khen mình chê người, nói lời thô ác, ly gián... thì hãy ở yên như cây đứng.

51. Hoặc nghĩ đến danh lợi, cung kính, muốn sai sử người khác, muốn được kẻ khác hầu hạ, hãy ở yên như cây đứng.

52. Khi muốn nói gì làm cho kẻ khác mất lợi giảm ích, để mưu cầu tự lợi, hãy ở yên như cây đứng.

53. Khi mất kiên nhẫn, làm biếng, sợ sệt, nói lời vô nghĩa, không biết thẹn, khi sinh tâm thiên vị, hãy ở yên như cây đứng.

54. Quán sát những tâm lý ô nhiễm ưa làm chuyện vô nghĩa ấy rồi, bồ tát hãy dùng phương pháp đối trị để giữ tâm kiên cố.
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang