Nhập Bồ Tát Hạnh - Sám hối nghiệp chướng

Bồ tát Tịch Thiên (Shantideva)
Dịch tiếng Hán: Trần Ngọc Giao
Dịch tiếng Việt: Thích Nữ Trí Hải

1. Để có thể giữ gìn tâm bồ đề tôn quý nhất, con xin cúng dường chư Phật, cúng dường Pháp bảo vô cấu và cúng dường biển công đức vô lượng của chư Bồ tát (Con Phật).

2. Có bao nhiêu hoa tươi quả quý cùng các thực phẩm tối thượng, những vật quý báu trên đời, bao nhiêu nước trong sạch khiến người ta ưa thích;

3. Những núi châu báu nguy nga như vậy, cùng các khu rừng an tịnh làm tâm người thư thái, những cây báu trang sức bằng hoa kỳ diệu, những cây ăn trái thòng rũ những cành chĩu quả báu;

4. Những hương thơm vi diệu nhất trên đời, ngang với hương cõi trời, hương đốt, các Cây Ước quý báu, những mùa màng tự sinh không cần cày cấy, cùng các đồ trang sức quý báu đáng cúng dường khác;

5. Những hồ ao đầy dẫy hoa sen và những con thiên nga hót êm tai; tóm lại tất cả những vật vô chủ trong khắp phạm vi hư không rộng lớn;

6. Bằng tâm ý, con xin dâng hiến lên đấng Tối tôn của loài người và các Con của ngài. Kính thỉnh Ruộng phước tối thắng đầy bi mẫn lớn lao, xin chư vị thương xót nhận cúng phẩm này.

7. Con không có phước đức nên hết sức nghèo khó, chẳng có một chút tài sản gì để dâng cúng ngài. Kính xin đấng Chúa tể lợi tha đầy lòng thương xót, xin hãy nhận đồ cúng này vì lợi ích cho con.

8. Con muốn đem cả thân tâm vĩnh viễn phụng hiến lên chư Phật và chư Bồ tát, xin các ngài thương xót nhận cho. Con xin cung kính làm kẻ nô bộc của các ngài.

9. Khi đã được các ngài hoàn toàn thâu nhận, thì con chỉ sống vì lợi ích hữu tình không còn lo sợ, thân tâm được thanh tịnh, hoàn toàn siêu thoát các tội lỗi quá khứ. Từ nay trở đi con sẽ không bao giờ làm các ác nhiệp.

10. Với nền bằng thủy tinh sáng bóng, cột trụ dát đầy bảo châu sáng ngời đẹp mắt, trên cao thòng rũ những dù lọng bằng ngọc quý long lanh, đây là nhà tắm mỹ lệ thơm tho;

11. Trong đó đã trần thiết nhiều bình báu đẹp đẽ đựng đầy nước thơm khiến người ưa thích, vang lên đủ điệu ca nhạc êm tai. Xin chư Phật và Bồ tát hãy đến tắm.

12. (Tắm xong) có những khăn tắm sạch sẽ ướp những thứ hương vi diệu để lau ngọc thể của các ngài. Lau xong con lại dâng lên những y phục thơm tho đủ màu tốt đẹp nhất.

(còn tiếp)
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang