Nhập Bồ Tát Hạnh - Những lợi lạc của tâm bồ đề-4


Những lợi lạc của tâm bồ đề 1
Những lợi lạc của tâm bồ đề 2
Những lợi lạc của tâm bồ đề 3

31. Nếu có người biết đền đáp cái ân bố thí, người ấy còn đáng được ca ngợi, huống gì Bồ tát vui vẻ giúp đỡ người khác dù người ấy chưa nhờ, thì lại càng đáng ca tụng biết chừng nào.

32. Dù có kẻ tình cờ chuẩn bị một ít thực phẩm mang cho một số chúng sinh đang đói, khiến cho họ no được nửa ngày, người ta còn kính trọng xem như một thiện sĩ.

33. Huống chi Bồ tát thường xuyên ban cho vô số chúng sinh niềm vui Chính giác tối thượng, và thỏa mãn tất cả nguyện vọng của hữu tình.

34. Phật dạy kẻ nào sinh tâm xấu đối với những Bồ tát cứu độ khắp mọi người như thế, kẻ ấy sẽ sa địa ngục nhiều kiếp số, như số lượng tâm xấu họ đã nghĩ.

35. Ngược lại, ai phát khởi niềm tin thanh tịnh đối với Bồ tát thì sẽ được quả báo phước đức vượt xa cái nhân đã gieo. Bồ tát dù có gặp gian nan lớn vẫn không làm ác mà còn tăng trưởng thiện hành.

36. Có ai phát sinh tâm bồ đề quý báu ấy không, tôi xin kính lễ dưới chân người ấy. Có ai đem lại an vui ngay cả cho kẻ làm hại mình, tôi xin quay về kính lạy người ấy, suối nguồn của an vui.Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang