Nhập Bồ Tát Hạnh - Chính niệm, tỉnh giác 11

Chính niệm, tỉnh giác 10
100. Không có một giới nào mà Bồ tát không cần học, nếu khéo sống được như vậy thì nhất định không thiếu phước.

101. Dù trực tiếp hay gián tiếp, tất cả hành vi đều chỉ vì lợi tha; và cũng chỉ vì lợi lạc hữu tình mà ta hồi hướng tất cả cho sự nghiệp giác ngộ.

102. Dù phải mất tính mạng, tôi thề không từ bỏ bậc Bạn lành quý báu tinh thông giáo nghĩa đại thừa và thực hành viên mãn giới Bồ tát.

103. Nên tu học nhũng phép tắc hầu thầy nói trong truyện Cát tường Sinh ở kinh Hoa Nghiêm, và những học giới khác đọc kinh sẽ biết.

104. Trong kinh có giới luật, vậy nên đọc qua tạng kinh, trước tiên là kinh Thánh xứ hư không tạng.

105. Vì sao phải tu hành? Trong kinh Học xứ tập yếu đã nói rộng điều này, bởi thế nên đọc bộ luận Chúng học xứ tập yếu.

106. Lại cũng nên đọc qua Nhất thiết kinh tập yếu và hai bộ luận của Long Thụ.

107. Hãy siêng tu học những gì mà kinh luận không cấm, và thực hành những gì kinh dạy để giữ gìn đức tin của thế gian.

108. Tóm lại ý nghĩa của giữ gìn Chính tri là: nên quán sát kỹ các trạng thái của thân và tâm.

109. Hãy nên cung kính thực hành chứ nói suông đâu có kết quả? Nếu chỉ đọc cái toa thuốc thì có ích gì cho cơn bệnh?

Hết phần Chính niệm, tỉnh giác
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang