Nhập Bồ Tát Hạnh - Nhẫn nhục - 12

Nhẫn nhục - 11

127. Làm chúng sinh vui chẳng những khiến Như Lai hoan hỉ, mà còn thành tựu được lợi ích cho bản thân và xóa tan đau khổ trên đời.  Bởi thế, ta nên thường tu tập hạnh ấy.

128. Ví như có vị đại thần của vua làm tổn hại nhiều người, nhưng kẻ nhìn xa trông rộng dù có khả năng cũng không làm hại vị ấy.

129. Vì họ biết đại thần kia không có thế, sau ông ta còn có thế lực của vua.  Kẻ làm tổn hại ấy tuy sức yếu nhưng không nên coi thường.

130. Chính Đức Phật đại bi và ngục tốt hung ác ở địa ngục là những chỗ dựa cho kẻ thù ta.  Bởi thế ta nên làm cho chúng sinh hoan hỉ y như bề tôi hầu bạo chúa.

131. Dù bạo chúa có nổi trận lôi đình cũng không thể lôi ta xuống địa ngục để chịu khổ, như quả báo của sự mạo phạm hữu tình.

132. Và dù bạo chúa ấy có hoan hỉ cũng không thể biếu cho ta Phật quả Niết bàn, quả báo của sự đem lại an vui cho chúng sinh.

133. Sao không thấy:  làm hữu tình an vui đem lại kết quả là đời này được vinh quang, tương lai thành chánh giác.

134. Trong vòng sinh tử luân hồi, nhờ nhẫn nhục ta sẽ được sắc đẹp, không bệnh, tiếng tốt, sống lâu, hạnh phúc như vua Chuyển luân.
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang