Nhập Bồ Tát Hạnh - Nhẫn nhục - 11

Nhẫn nhục - 10

113. Trong các đối tượng ta nương vào để tu hành thì chúng sanh có giá trị ngang với chư Phật.  Nếu kính Phật không kính chúng sinh, đâu có lời kinh nào nói thế?

114. Dĩ nhiên không phải Phật, chúng sinh tương đương về phương diện trí và đức, mà do hiệu quả từ hai đối tượng ấy phát sinh ra.  Vì chúng sinh giúp ta thành Phật, nên cả hai (Phật và hữu tình) bình đẳng.

115. Cúng dường chúng sinh với tâm từ bi thì có phước vô biên, vì chúng sinh là nhân đem lại sự tôn quý; phước đức do sự kính Phật đem lại là rộng lớn, cũng vì sự tôn quý của Phật.

116. Vì cả hai đều giúp cho cái nhân thành Phật, nên Phật và chúng sinh đều bình đẳng.  Nhưng chúng sinh không thể nào bằng Phật về phương diện biển công đức vô biên.

117. Đầy đủ công đức tối thắng quy tụ lại nơi một thân thể, thì chỉ có Phật mà thôi.  Đối với người chỉ có một ít phần của công đức thù thắng ấy, dù có cúng cả ba cõi cho họ cũng chưa đủ.

118. Vì hữu tình có tham dự trong sự phát sinh những công đức thù thắng của Phật pháp, chỉ vì một phần công đức phù hợp nhau ấy, ta nên cúng dường chúng sinh.

119. Chư Phật không dua dối đã thành thân hữu của chúng sinh, ban vô lượng lợi lạc cho hữu tình.  Vậy còn cách nào khác để báo ân Phật hơn là làm cho chúng sinh an vui?

120. Chỉ có làm lợi ích chúng sinh mới đủ báo ân đức chư Phật đã xả thân vào địa ngục vô gián để cứu độ hữu tình.  Bởi thế, dù có chịu tổn hại vì những chúng sinh này, ta cũng nên làm các thiện hành lợi lạc cho chúng.

121. Chư Phật vì hữu tình còn không tiếc thân mạng, thế thì sao ta còn ngu si kiêu mạn không chịu phục vụ chúng sinh, tự xem mình như tôi tớ?

122. Chúng sinh vui thì chư Phật vui, chúng sinh bị tổn hại thì chư Phật thương xót.  Do vậy nếu ta làm cho hữu tình hoan hỉ thì Phật sẽ hoan hỉ, mạo phạm chúng sinh cũng là làm Phật tổn thương.

123. Khi thân thể đang bị lửa vây thì dù ai đem đến đủ thứ dục lạc cũng không khoái.  Cũng thế nếu làm tổn hại chúng sinh, thì không cách gì khiến chư Phật hân hoan.

124. Trong quá khứ con đã tổn hại chúng sinh, khiến Phật với tâm đại bi rộng lớn không được hoan hỉ.  Tất cả những tội lỗi ấy con nay đều xin sám hối.  Xin Phật đại từ bi tha thứ hết cho con.

125. Vì muốn làm đức Như Lai hoan hỉ, từ nay trở đi con sẽ chấm dứt tác hại chúng sinh, làm lợi lạc cho tất cả.  Dù chúng sinh có đạp lên đầu con, thà chết con cũng rán làm vui lòng Phật, đấng Chúa tể thế gian.

126. Phật với tâm đại bi vô ngại, xem chúng sinh không khác chính mình, xem hữu tình vốn có Phật tính.  Như vậy sao ta không kính trọng chúng sinh?
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang