Món chay: và bài pháp về lòng từ bi- Chùa Giác Lâm

 Chùa Giác Lâm vận động cứu trợ bão lụt Việt Nam từ 16/10/2011 đến 11/11/2011

 Súp nui

 Chả chay

 Dồi chay

 Đồ xào chay

 Mì xào chay

 Rau câu

Xôi gấc

 Chè bột báng

Chè đậu

Chùa Giác Lâm đang vận động quyên góp cho nạn lũ lụt ở Việt nam trong vòng một tháng.  Tuần này là tuần thứ hai mà chùa đã quyên được 2,000 USD.  Theo Ni Sư thì chúng ta cứu giúp để thể hiện lòng từ bi.  Và Ni Sư cũng nói thêm rằng, mình làm đây là mình gieo phước báu cho chính mình, vì đâu ai chắc chắn rằng mình sẽ không bị nạn trong tương lai.  Đồng thời Ni Sư cũng đã tán thán công đức của Phật tử chùa Giác Lâm luôn đóng góp một cách rất tích cực.

Ni Sư giảng về Hạnh Quán Thế Âm
Mỗi khi đọc kinh Phật, chúng ta đều nguyện xin hiểu nghĩa Như Lai thật sâu.  Y kinh giải nghĩa là oan ba đời Phật vì kinh Đại thừa có ẩn ý rất sâu sa. 
Trong kinh Pháp Hoa có hóa thành dụ.  Trong pháp môn niệm Phật có niệm từ 1 đến 10 câu nhất tâm bất loạn lúc lâm chung.  Mình nghe mình tưởng dễ, nhưng có dễ không?  Bình thường khỏe mạnh mà niệm còn không được nhất tâm thì khi lâm chung khó mà được nhất tâm.

Quán Thế Âm quán sát âm thanh đau khổ của chúng sanh hay là Quán Tự Tại Bồ Tát đã chứng nhĩ căn viên thông, nghe tiếng kêu gào của chúng sanh để cứu thoát khỏi tai ách khổ nạn.

Bồ Đề Tát Đõa là hữu tình đã giác ngộ rồi trở lại giác ngộ cho người khác.  Là người đã thức tỉnh đánh thức người ngủ mê. 
 
Nếu niệm Quan Thế Âm mà không có cảm ứng là vì chưa thành tâm, chưa đủ duyên.  Người bệnh mà chí thành niệm tuy Ngài không thị hiện nhưng khiến cho ta gặp thầy hay thuốc giỏi. 

Thuở quá khứ Quán Thế Âm là thái tử Bất Huyền con vua Vô Tránh Niệm vào thời Phật BảoTạng Như Lai.  Nhà vua làm lễ cúng dường trai tăng và thái tử phát tâm sắm sửa lễ vật cúng dường.  Lúc đó đại thần Bảo Hải khuyên thái tử phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác vì nếu cầu phước đức trời người sẽ hưởng hết phước rồi sau đó bị đọa.  Thái tử phát nguyện tu đạo tự lợi, lợi tha.  Nguyện làm thị giả cho Phật A Di Đà.  Sau khi Phật A Di Đà tịch diệt Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ thành Phật hiệu Nhất Thế Sơn Bảo Như Lai. 

96 ức na do tha kiếp trước, ngài Quán Thế Âm đã là cổ Phật nhưng vì có tâm từ bi lớn nên ngài phát nguyện trở lại làm Bồ Tát để cứu độ chúng sanh.

Hiện đây chúng ta cũng thấy có người làm hai jobs để làm phước thiện, hể thấy ai khổ là phát tâm cứu giúp.  Phật tử ở đây có thể sống đời sống sung sướng nhưng họ không làm vậy mà họ để dành tiền để giúp đở Việt Nam, đó là hạnh của Bồ Tát.

Khi gặp 7 nạn mà xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát một cách chí thành thì chắc chắn được cứu độ.  Khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát phải niệm đến tâm từ bi của ngài để phát triển tâm từ bi của chúng ta.  Nếu ta không niệm tâm từ bi thì niệm tâm ác.  Tâm từ bi phải khế hợp mới có cảm ứng.

Phản văn tự tánh là lắng nghe thâm tâm của chúng ta, xoay tư tưởng về nơi giác ngộ. 

Xưng niệm Quán Thế Âm là xưng niệm lòng từ bi.  Tất cả đều do tâm tạo

Là người con Phật khi thấy người bị nạn chúng ta không bao giờ có thể làm ngơ.  Chúng ta giúp người để thể hiện tâm từ bi của chúng ta.  Nếu không có người gặp khó khăn thì chúng ta đâu có khả năng làm việc thiện.  Chúng ta giúp theo khả năng, nếu keo thì sẽ gặp quả kiết.

Chúc tất cả mọi người đều thể hiện được tâm từ bi của chính mình.
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang