12 lời nguyện vãng sanh Cực Lạc

1. Chí tâm đãnh lễ: Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn,
Con nguyện tội chướng đều tiêu diệt.

2. Chí tâm đãnh lễ: Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn,
Con nguyện căn lành ngày thêm lớn.

3. Chí tâm đãnh lễ: Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn,
Con nguyện thân tâm hằng thanh tịnh.

4. Chí tâm đãnh lễ: Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn,
Con nguyện nhất tâm sớm thành tựu.

5. Chí tâm đãnh lễ: Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn,
Con nguyện tam muội được hiện tiền.

6. Chí tâm đãnh lễ: Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn,
Con nguyện tịnh nhân chóng viên mãn.

7. Chí tâm đãnh lễ: Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn,
Con nguyện đài sen được nêu tên.

8. Chí tâm đãnh lễ: Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn,
Con nguyện thấy Phật đến thọ ký.

9. Chí tâm đãnh lễ: Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn,
Con nguyện biết trước giờ lâm chung.

10. Chí tâm đãnh lễ: Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn,
Con nguyện vãng sanh nước Cực Lạc.

11. Chí tâm đãnh lễ: Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn,
Con nguyện làm tròn đạo Bồ Tát.

12. Chí tâm đãnh lễ: Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn,
Con nguyện độ tất cả chúng sanh.

Nguyện vô thủy kiếp lai, nhất thế oản thân, Thất Tổ Cửu Huyền, Kim Sanh, Đa Sanh, Sư Tăng, Phụ Mẫu, Thí Chủ Đàn Na, Thập Phương Pháp Giới, Nhứt Thế Chúng Sanh, Thiện Ác Tri Thức, Bát Nạn Tam Đồ, Thảo Mộc Côn Trùng, Noãn Thai Thấp Hoá, hoặc ngộ sát, phạm sát, nhứt thế phạn loại, nguyện giải nhứt thế oan khiên, nguyện tiêu nhứt thế tội nghiệp, đồng chứng đại Bồ Đề, đồng sanh Cực Lạc Quốc.

Con nguyện lâm chung không chướng ngại,
A Di Đà đến rước từ xa.
Quan Âm Cam Lồ rưới nơi đầu,
Thế Chí Kim Đài trao đở gót,
Trong một sát na lìa ngũ trược,
Khủy tay co dủi đến Liên Trì.
Khi Hoa Sen nở thấy Từ Tôn,
Nghe tiếng Pháp sâu lòng sáng tỏ.
Nghe rồi liền ngộ Vô Sanh Nhẫn.
Không rời An Dưỡng lại Ta Bà.
Khéo đem phương tiện lợi quần sanh.
Hay lấy trần lao làm Phật Sự.
Con nguyện như thế Phật chứng tri,
Hết cuộc bễ dâu được thành tựu.
Xin đem công đức trì tụng nầy,
Hồi hướng bốn ân và ba cỏi,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh
Đều sanh Cực Lạc thành Phật Đạo.

Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang