Pháp Âm: Con đường diệt khổ

http://www.tinhthuquan.com/bangthuyetphapkhac/bangthuyetphapkhac.htm

Nguyên nhân của khổ:
Vô thường tưởng là thường
Không có chủ tưởng là có chủ

Niệm Phật bằng trí tuệ: đó chính là con đường diệt trừ đau khổ

Tâm yên trí sáng, thấy được lẽ thật vô thường
Pháp môn niệm Phật là pháp môn thù thắng nhất
Thời mạt pháp muôn ức người tu hàng chỉ có 1 người đắc đạo

Niệm Phật phải chuyên niệm đến cùng
Đến cùng tâm niệm bổng tiêu dung
Ta bà biển khổ phong ba lặng
Yên ổn thuyền sen tới lạc cung

Cảm nhận được sư an lạc ngay trong cuộc sống, lúc nhắm mắt nhất định được vãng sanh
Nếu niệm Phật khá sẽ mỡ được kho tàng vô tận của mình

Chuổi lần trăm tám chẳng lui đầu
Mỗi niệm tinh minh mỗi hạt châu
Sáu chữ mỡ toan vô tận tạng

Mỗi ngày siêng nghe Pháp
Ứng dụng tu hành đúng như Pháp
Giúp đỡ mọi người hiểu được Pháp
Là cách tu hành thiết thực nhất

http://www.tinhthuquan.com/bangthuyetphapkhac/bangthuyetphapkhac.htm
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang