Thơ: Kệ niệm Phật - HT Trí Tịnh (pdf)

Một câu A-Di-Đà
Không gấp cũng không huỡn
Tâm tiếng hiệp khắn nhau
Thường niệm cho rành rõ.
Nhiếp tâm là Định học.
Nhận rõ chính Huệ học.
Chánh niệm trừ vọng hoặc.
Giới thể đồng thời đủ.
Niệm lực được tương tục
Đúng nghĩa chấp trì danh
Nhất tâm Phật hiện tiền
Tam-muội Sự thành tựu.
Đương niệm tức vô niệm
Niệm tánh vốn tự không
Tâm làm Phật là Phật
Chứng Lý Pháp thân hiện.
Nam mô A-Di-Đà
Nam mô A-Di-Đà
Cố gắng hết sức mình
Cầu đài sen thượng phẩm.

Phật lịch 2500 – Dương Lịch 1956
Hân Tịnh Tỷ-KheoThích Trí Tịnh biên soạn
Ban biên tập vi tính & trình bày: www.thondida.com

Xin bấm vào link dưới đây để đọc tiếp:
www.thondida.com/PDF/KeNiemPhat.pdf


Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang