Nhập Bồ Tát Hạnh - Những lợi lạc của Tâm Bồ Đề

Bồ Tát Tịch Thiên
Dịch tiếng Hán: Trần Ngọc Giao
Dịch tiếng Việt: Thích Nữ Trí Hải

Kính lễ Chư Phật Bồ Tát

1. Trước chư Phật và Bồ Tát, các đấng đã được Pháp thân, cùng những bậc hiền nhân đáng kính, con xin đê đầu đảnh lễ. Nay con y cứ những lời Phật dạy trong Kinh để lược thuật phương pháp đi vào Luật nghi của hàng Con Phật.

2. Luận này vốn không phải là sáng kiến mới mẻ, về thi ca vần điệu tôi cũng không rành. Bởi thế tôi không dám nói mình có ý định làm lợi lạc cho ai, chỉ cốt vì sự tu tập của bản thân mà tạo Luận.

3. Nhờ nương theo những kệ tụng để tu hành các thiện pháp mà tôi sẽ tăng trưởng tín tâm. Những ai cùng tin tưởng như tôi, sau khi xem luận này cũng sẽ được lợi ích.

4. Có được thân người toàn vẹn (không bị các dị tật bẩm sinh như thiếu trí, đui, điếc...) và nhàn hạ (đủ ăn, không phải làm lụng quá vất vả để kiếm sống) là điều hết sức khó khăn. Nay ta đã có được cơ hội làm cho đời mình thực sự có lợi ích (nghĩa là làm cho đời mình có ý nghĩa bằng cách tu tâm, một việc mà loài thú không làm được) mà không lợi dụng cuộc đời này để mang lại tự lợi lợi tha, thì về sau làm sao còn có được thân người toàn vẹn?

5. Như trong đêm tối đầy mây đen kịt bổng có một làn chớp xẹt qua, cũng thế nhờ năng lực uy đức của Phật, mà người đời bổng tạm nảy sinh ý định tu phước.

6. Vì năng lực thiện hành nơi người ta thường nhỏ nhoi yếu ớt nên khó địch nổi năng lực tội ác vô cùng lớn lao. Nếu bỏ tâm bồ đề viên mãn này, thì đâu còn pháp lành nào khác để thắng lướt tội lỗi?

7. Trải qua nhiều đời tư duy sâu sắc, chư Phật thấy tâm bồ đề có lợi ích lớn lao. Vô lượng chúng sinh nhờ tâm ấy mà dễ dàng được sự vui thù thắng.

8. Muốn trừ diệt vô lượng khổ đau trong ba cõi (cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc), và trừ những nỗi bất an cho hữu tình, muốn hưởng được trăm thứ khoái lạc, thì đừng bao giờ xả bỏ tâm bồ đề (lòng mong cầu giác ngộ để lợi lạc mình, người).

9. Những hữu tình đang bị trói buộc trong ngục sinh tử mà khởi tâm bồ đề chốc lát cũng được gọi là con của chư Phật, đáng được trời người kính lễ.

10. Như hoá chất luyện vàng, cái thân phàm tục ô uế sẽ được tâm bồ đề chuyển hoá thành thân Phật, bảo châu vô giá. Bởi thế, hãy giữ vững tâm bồ đề.


(còn tiếp)


Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang