Nhập Bồ Tát Hạnh - Chính niệm, tỉnh giác 2

Chính niệm, tỉnh giác 1

9. Nếu cần phải diệt trừ nghèo khổ cho tất cả chúng sinh mới thành tựu được hạnh tu bố thí cao cả (để thành Phật), thế thì ngày xưa làm sao Phật viên mãn thí độ được khi mà đến nay ta vẫn còn thấy những kẻ cơ bần?
10. Nhưng nhờ vui vẻ đem cho chúng sinh tất cả tài vật cùng thành quả công đức mình, mà thí độ [hạnh bố thí rốt ráo] được viên mãn.  Như vậy, bố thí chỉ y cứ nơi tâm.
11. Biết lùa các loại tôm cá và tất cả động vật hoang dã đến một nơi nào cho chúng khỏi bị giết hại?  Nhưng khi vĩnh viễn chấm dứt ác tâm, thì gọi là thành tựu giới độ [giữ giới toàn vẹn].
12. Kẻ ngoan cố sân si trên thế giới đầy dẫy khắp không gian, làm sao điều phục cho hết?  Nhưng nếu chấm dứt tâm sân nơi chính mình, thì cũng như diệt được tất cả địch thù.
13. Làm sao có đủ số lượng da thuộc để trải khắp đại địa?  Nhưng chỉ cần lót một mảnh da dưới gót giày, thì cũng như đã trải da toàn mặt đất.
14. Cũng vậy, ta không cần phải khắc phục tất cả những kẻ thù bên ngoài.  Chỉ cần chấm dứt tâm giận dữ nơi chính mình, thì khỏi nhọc công khắc phục cái gì khác.
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang