Nhập Bồ Tát Hạnh - Phát Bồ Đề Tâm (Bồ đề tâm nguyện)

1. Con sung sướng tùy hỉ tất cả các thiện hành dứt khổ mang vui cho chúng sinh.

2. Con xin tùy hỉ tất cả những việc tốt mà chúng sinh tích tụ được, vì đấy là nhân cho giác ngộ (của bậc A la hán). Xin vui theo những hữu tình còn thân dư báo nhưng sẽ vĩnh viễn giải thoát khỏi khổ luân hồi.

3. Con xin tùy hỷ sự giác ngộ của chư Phật và chư Bồ tát ở mười địa vị. Con cũng hân hoan tùy hỉ biển phước khiến hữu tình an vui, cùng các hành vi của chư Bồ tát để lợi lạc hữu tình.

4. Khi biết Phật muốn nhập Niết Bàn, con sẽ vội vàng thỉnh cầu các ngài trụ thế vô lượng kiếp để thế gian khỏi mê ngu.

5. Đối trước mười phương chư Phật, con xin chắp tay chí thành cầu khẩn các ngài hãy vì chúng sinh đau khổ mê mờ mà đốt lên ngọn đuốc chánh pháp.

6. Bao nhiêu thiện hành như trên mà con đã tích tụ được, con nguyện dùng để tiêu trừ thống khổ cho tất cả hữu tình.

7. Đối với chúng sinh bị bệnh, con nguyện hóa làm thuốc hay, làm thầy giỏi, hoặc làm y tá điều dưỡng.

8. Nguyện có nhiều thực phẩm như mưa tuôn để giải trừ nạn đói khát cho chúng sinh. Vào thời tai ách đói kém, con nguyện làm thức uống ăn cho tất cả chúng sinh đỡ đói.

9. Đối với người khốn cùng, con nguyện hóa thành kho vô tận. Nguyện cho các nhu yếu của đời sống đều hiện ra trước mắt họ.

10. Vì muốn lợi ích cho hữu tình, con xin xả bỏ tất cả không tiếc thứ gì: thân mạng, tài sản, cùng các thiện hành tích lũy trong ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai.

11. Xả bỏ hết thì sẽ thoát khổ, tâm con được niết bàn an tịnh. Trước sau gì cũng phải xả bỏ, sao bằng bố thí trước cho tất cả chúng sinh.

12. Con đã đem thân này hoan hỉ bố thí cho chúng sinh, nên để cho họ tha hồ đánh chửi giết hại.

13. Dù họ có đem thân con ra làm trò cười, xúc phạm, chê bai, con cũng coi như không. Đã thí xả thân này thì đâu còn gì để quý tiếc?

14. Tất cả những việc làm vô hại mà lợi ích cho hữu tình, con đều sai khiến thân này làm hết. Nguyện cho ai trông thấy con đều được lợi lạc.

15. Dù có người do thấy con mà khởi lòng tin, hoặc do thấy con mà căm ghét, con nguyện cả hai thái độ ấy rốt cùng đều mang lại cho họ lợi ích.


Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang