Nhập Bồ Tát Hạnh - Phát bồ đề tâm 2

Nhập Bồ Tát Hạnh

16. Nguyện cho những người lăng nhục, làm hại hay chế riễu con, đều nhân đấy trở thành cơ hội cho họ chứng bồ đề.

17. Với kẻ lữ hành không ai giúp đỡ, con nguyện làm người chỉ lối đưa đường. Nguyện làm chiếc thuyền bè hay cây cầu cho người muốn qua sông.

18. Nguyện hóa làm hòn đảo cho kẻ cần ốc đảo; hóa làm đèn đuốc cho kẻ cần đèn đuốc, hóa làm chỗ nghỉ cho kẻ cần chỗ nghỉ. Người cần tôi tớ để sai sử, con nguyện làm tôi tớ cho họ.

19. Nguyện hoá làm bò báu, ngọc như ý, lu thần, bùa linh, thuốc tiên, cây ước, cho tất cả chúng sinh.

20. Con nguyện hóa làm những nhu yếu căn bản cho sự sống của vô lượng hữu tình như đất nước lửa và không khí.

21. Con nguyện làm cái nhân duy trì sinh mạng cho chúng như vậy, cho đến khi tất cả chúng sinh đủ loại trong cùng tận biên giới hư không, đều Niết bàn cả mới thôi.

22. Như xưa kia chư Phật sau khi phát tâm bồ đề, đều tuần tự tu tập các học giới Bồ tát;

23. Thì nay con cũng vậy, sau khi phát tâm vì lợi ích cho muôn loài, con cũng tuần tự siêng tu hành các học giới Bồ tát.

Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang