Nhập Bồ Tát Hạnh - Thực hành bồ đề tâm (Bồ đề tâm hạnh)

Nhập Bồ Tát Hạnh (lần trước hết là hết phần Phát bồ đề tâm :), chứ không phải hết phần Nhập Bồ Tát Hạnh, chư Tổ nhắc: "đi để mà đi chứ không phải đi để mà tới", suy ra, đọc để mà đọc chứ không phải đọc để mà xong. Tổ Ấn Quang cũng có dạy khi đọc sách chớ nên vội vàng, nên DS y "giáo phụng hành").

1. Sau khi mạnh mẻ phát Bồ đề tâm, Bồ tát con Phật phải thường tinh tấn tu tập không được biếng nhác, nhất là không được làm trái học giới Bồ tát.

2. Một việc làm nếu ta không suy nghĩ cẩn thận, hoặc do ngẫu hứng mà làm thì dù đã hứa, ta cũng có thể xét lại xem nên theo hay nên bỏ.

3. Nhưng làm sao có thể từ bỏ Giới mà với trí tuệ bao la, chư Phật Bồ tát đã xét thấy có vô lượng công đức, và chính ta cũng đã từng suy nghĩ kỹ trước khi lãnh thọ.

4. Đã phát nguyện làm lợi lạc hữu tình mà không làm như lời hứa, thì hóa ra lừa dối tất cả chúng sinh! Như vậy số phận ta sẽ ra sao?

5. Kinh dạy kẻ nào đã định cho người khác một vật tầm thường mà cuối cùng không cho, cũng sẽ đọa làm quỷ đói.

6. Thế mà ta đã mời chúng sinh đến dự yến tiệc vô thượng an lạc rồi lại dối gạt chúng, thì làm sao sinh đến cõi tốt lành?

7. Trường hợp A la hán xả tâm Bồ đề mà vẫn được quả giải thoát là việc khó nghĩ bàn, chỉ bậc Nhất thiết trí (Phật) mới hoàn toàn thấu rõ nguyên nhân.

8. Trong các tội đọa thuộc Bồ tát giới, cái tội xả tâm bồ đề là nặng nhất, vì nếu khởi cái tâm này thì làm cho tất cả chúng sinh mất lợi lạc.

9. Kẻ nào gây trở ngại cho thiện hành của Bồ tát dù chỉ một sát na, thì vì tổn hại cả hữu tình nên sẽ bị quả báo đọa ác đạo không cùng tận.

10. Phá hoại an lạc của một chúng sinh mà còn gặp khốn đốn, huống gì hủy hoại an lạc của vô biên hữu tình đầy khắp biên giới hư không?

11. Bởi thế, người vừa có sức mạnh dám phát tâm Bồ đề lại vừa có khả năng phạm tội đọa, thì vẫn quanh quẩn mải trong vòng luân hồi, khó có ngày bước lên các địa vị Bồ tát.

12. Vậy nên ta phải cung kính thực hành những gì đã thệ nguyện. Từ nay về sau, nếu không tinh tấn, chắc chắn ta sẽ đọa vào những nơi thấp hèn.

13. Vô lượng chư Phật đã ra đời để làm lợi ích chúng sinh, nhưng do tội lỗi quá khứ mà ta đã không gặp được sự cứu độ của ngài.

14. Nếu nay ta cũng lại phạm tội như trước, chắc chắn sẽ không thoát khỏi cảnh bị bệnh, bị trói, bị xẻ cưa trong các ác đạo.

15. Được gặp Phật xuất thế, được làm người có lòng tin Phật thích hợp để tu thiện hành, đấy là những điều kiện hiếm có, biết bao giờ ta mới được lại?

16. Dù hiện nay ta khỏe mạnh, đủ ăn, không bị tổn thương, nhưng mạng sống trôi qua từng giây phút, cái thân này chỉ như vật tạm.
Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang