Thông báo: Bát Quan Trai - Chùa Phật Bảo

HT Trụ Trì chùa Phật Bảo thông báo tổ chức Bát Quan Trai vào thứ bảy tuần thứ 3 mỗi tháng, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

HT dạy cách tác bạch:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Hòa Thượng, (Thượng Tọa, hay Đại đức),

Hôm nay chúng thọ bát chùa Phật Bảo có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch.

(Lạy một lạy, quỳ xuống thưa tiếp)

Kính bạch HT,

Hôm nay chúng Phật tử chùa Phật Bảo phát tâm thọ Bát Quan Trai Giới, ngưỡng mong HT thùy từ truyền trao Bát Quan Trai Giới cho chúng con để được ân triêm lợi lạc.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

(HT đáp
....
thưa tiếp)

Nam Mô A Di Đà Phật được HT hứa khả chúng con xin đê đầu đảnh lễ cúng dường tam bái.

(Lạy 3 lạy)

Tám giới giữ trọn 24 tiếng trong ngày thọ bát:
1. Không sát sanh
2. Không trộm cắp
3. Không dâm dục
4. Không vọng ngữ
5. Không uống rượu, dùng các chất say
6. Không nằm gường cao tốt đẹp
7. Không đeo các thứ tràng hoa, anh lạc, thoa ướp hương thơm; cũng tránh không ca múa, hát xướng, cố ý xem nghe
8. Không ăn phi thời


Kính mong Phật tử ở Philadelphia và vùng phụ cận về chùa thọ bát để được nhiều lợi lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.


Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang