Nhập Bồ Tát Hạnh - Chính niệm, tỉnh giác 9

Chính niệm, tỉnh giác 8


81. Hãy thường khởi tâm hành thiện, hoặc khởi tâm đối trị (bất thiện), như cúng thí vào ba ruộng phước là kỉnh điền (cúng dường tam bảo), ân điền (cha mẹ), và bi điền (kẻ nghèo) thì sẽ được phúc lớn.

82. Khi đã có được trí thiện xảo và đức tin, thì ta nên thường hành thiện.  Những việc lành hãy tự mình làm, không ỷ lại vào kẻ khác.


83. Các pháp ba la mật như bố thí, trì giới, cần phải ngày càng tăng tiến, đừng vì việc nhỏ mà mất lợi ích lớn.  Hãy thường nghĩ làm sao lợi ích cho tất cả mọi người.


84. Đã rõ đạo lý kinh dạy như trên, thì hãy thường phát tâm siêng làm lợi người.  Đức Phật thấy xa, đầy đủ bi mẫn đã mở cho Bồ tát những giới cấm đối với kẻ khác.


85. Thực phẩm nên chia sớt cho những chúng sinh bị đọa, cho người không nơi nương tựa, và cho những người giữ giới.  Chỉ nên ăn vừa đủ mà thôi.  Y phục chỉ giữ ba bộ, ngoài ra nên thí xả.


86. Thân này cốt để tu hành chính pháp, không nên vì lợi nhỏ mà làm cho nó bị tổn thương.  Được thế thì ước nguyện của chúng sinh sẽ mau thành tựu.


87. Không có một tâm đại bi hoàn toàn thanh tịnh thì không nên thí xả thân này, mà đời này cũng như các đời khác chỉ nên xả thân vì lợi lạc lớn lao cho hữu tình.


88. Không thuyết pháp cho người có thái độ như kẻ bị bệnh, không cung kính, người cầm dù, gậy, binh khí, người trùm đầu.


89. Không thuyết pháp cho người khác phái chỉ có một mình; không nói pháp rộng rãi sâu xa cho người thiếu trí; nhưng phải cung kính tu tập bình đẳng tất cả pháp sâu cạn.


90. Không nên nói pháp nhỏ cho người có khả năng lớn, không nên xả luật hạnh Bồ tát, không dùng chú thuật dối gạt người.
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang