Nhập Bồ Tát Hạnh - Chính niệm, tỉnh giác 8

Chính niệm, tỉnh giác 7


72. Khi dời chỗ ghế giường, đừng tùy tiện gây tiếng động lớn.  Khi mở cửa cũng phải nhẹ nhàng chớ thô bạo.  Thường ưa nói lời hiền dịu nhu hòa.


73. Con vịt nước, con mèo và kẻ trộm lúc nào cũng làm việc một cách lặng lẽ trong bí mật, nên mới thành tựu được những việc chúng muốn làm.  Đức Phật cũng thường làm việc cách đó.


74. Ở chung nên khéo khuyên răn người bỏ ác làm lành, khi người khác cho những lời khuyên lợi ích mà mình không yêu cầu, thì phải cung kính mà đón nhận, hãy là đồ đệ học hỏi từ tất cả chúng sinh.


75. Hãy khen ngợi tất cả những lời Pháp khéo thuyết, và thấy ai làm việc phước thì nên ca tụng và sinh tâm vui mừng.


76. Hãy thầm khen công lao kẻ khác và cùng người nói về thiện đức kẻ khác.  Nghe ai nói đến công đức của mình thì hãy tự xét xem mình thực có như vậy hay không.


77. Tất cả việc làm đều cốt mang lại nguồn vui khó mua được bằng tiền bạc, bởi thế ta hãy nhân thiện hành của mọi người mà hưởng thú vui tùy hỉ.


78. Làm vậy thì chẳng những đời này không hại gì mà đời sau được vui lớn.  Ngược lại, nếu vì ganh ghét mà sầu khổ thì đời sau thống khổ càng tăng.


79. Nói năng phải từ đáy lòng mình, lời và nghĩa minh bạch khiến người nghe vui vẻ; không nói vì tham sân thúc đẩy mà phải nói lời nhu hòa thích đáng.


80. Khi nhìn hữu tình, hãy nhìn với từ tâm và thành thực, nghĩ rằng nay tôi nhờ họ mà có thể thành Phật.
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang