Tu Tập: Công đức niệm Phật, lạy Phật

Mười công đức niệm Phật
Trong kinh nói: "Người nào chí tâm niệm Phật được mười món công đức như sau:"
1.  Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, đức A Di Đà phóng quang nhiếp thọ.
2.  Thường được các vị đại Bồ Tát như đức Quán Thế Âm thủ hộ.
3.  Ngày đêm thường được chư Thiên cùng Đại lực Thần tướng ẩn hình ủng hộ.
4.  Tất cả dạ-xoa, ác quỉ, rắn độc, thuốc độc đều không thể làm hại.
5.  Không bị những tai nạn:  nước, lửa, đao, tên, gông, xiềng, lao ngục, giặc cướp, oan gia, cùng các thứ chết dữ.
6.  Những tội đã làm thảy đều tiêu diệt, những kẻ chết oan vì mình đều được giải thoát, không còn kết oán ràng buộc.
7.  Ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành, hoặc thấy sắc thân thắng diệu của Phật A Di Đà.
8.  Tâm thường vui vẻ, sắc thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp lợi ích.
9.  Mọi người trông thấy đều vui mừng, cung kính hoặc lễ bái cũng như kính Phật.
10.  Khi mạng chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được Tây phương Tam-Thánh tiếp dẫn sanh về Tịnh-Độ hưởng sự an vui không cùng!

Mười công đức lạy Phật
1.  Được sắc thân tốt đẹp.
2.  Nói ra điều chi ai cũng tin dùng.
3.  Không sợ sệt giữa đông người.
4.  Được chư Phật giúp đỡ.
5.  Đầy đủ oai nghi lớn lao.
6.  Mọi người đều nương theo mình.
7.  Chư Thiên cung kính.
8.  Đủ phước đức lớn.
9.  Lúc lâm chung được vãng sanh.
10.  Mau chứng quả Niết Bàn.
(Một lạy còn được công đức như vậy, huống chi lạy Phật nhiều).
Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt.

Đây là bài người bạn đạo đã in ra cho đại chúng ở chùa Giác Lâm.  DS đăng lên đây để chúng ta cùng nhau củng cố niềm tin.  Là phàm phu chúng ta thật yếu đuối, rất dễ bị nhiễm ô.  Những việc Phật cho là lành thiện, chúng ta rất khó thực hiện; còn những việc khác thì rất thích thú.  Thí dụ như ngồi coi phim giờ này qua giờ khác không biết mệt là gì, nhưng khi phải tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật thì cảm thấy oải lắm, làm cho có lệ, trông cho mau hết giờ...  Đó là vì tập khí của mình đã quen thích theo chiều xấu rồi, giờ đổi lại nên nó cảm thấy khó chịu.  Bây giờ nếu mình có quyết tâm tu hành, mình phải cố gắng vượt qua cái khó chịu lúc ban đầu, lần lần chuyển sang thành dễ chịu, rồi đến thích thú... Tất cả đều do huân tập mà ra...
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang