Khóa niệm Phật: Ngày 10/09/2011

Mít non trộn

 Canh bí đao

 Bún xào

 Tàu hủ xào sả ớt

 Tàu hủ ky kho

 Khổ qua dồn bí rợ, bột mì căn kho (nhớ món này không? :)

 Tàu hủ kho thơm và dưa cải


 Khổ qua dồn tàu hủ kho với dưa cải và nấm


 Chè thưng

 Xôi bắp

Hôm nay Ni Sư giảng tiếp kinh A Di Đà phần Lưu thông.
Có hai phần, phổ khuyến: khuyên khắp tất cả và kết khuyến.

Khuyến tín lưu thông:
Phương Đông, Nam, Tây, Bắc, Dưới, Trên có rất nhiều Phật như số cát sông Hằng: cho thấy sự tự do bình đẳng, ai tu cũng thành Phật được hết.

.Kiếp này giàu là do kiếp trước đã có làm phước, có cái gì đâu mà ngã mạn, tự kiêu, tự đại. Tu là phải diệt ngã, nếu không ai nói động tới thì giận.
.Ấu niên dễ tu, già khó tu vì cứng quá.
.Biết tu thì nhẫn, công đức của nhẫn nhục rất lớn.
.Ở trong chúng rất có lợi lực chúng rất mạnh (đức chúng như hải)

Công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn:
.Vượt tắt ra ngoài tam giới ngay, không cần đoạn trừ hết mê hoặc, đó là đới nghiệp vãng sinh
.Lên Tây phương được làm Bồ tát bất thối, không còn thối chuyển nữa
.Niệm Phật đến nhất tâm bất loạn là đã được định rồi
.Niệm trong vòng 7 ngày sẽ thành công (thời mạt pháp ít người thành công vì công phu không đúng cách)

Cõi Cực Lạc có được là nhờ công đức của Phật A Di Đà, vì muốn cứu độ chúng sanh thời mạt pháp, phước mỏng, nghiệp dày. Chỉ nhờ pháp môn này mới ra khỏi do lực của chính mình và lực của Phật.
Nét đặc biệt của pháp môn này là không còn thối chuyển.
Đức Phật mở ra pháp môn này rất là siêu việt.

Tu với chúng có lợi vì thấy người ta tu mà mình không tu thì mắc cở.
Lực của Đại chúng làm cho mình tinh tấn tu hành.
Ở nhà tu không được vì điện thoại, con cháu.... Nên lực trong chúng rất mạnh.

.Phật có tướng lưỡi rộng dài nên không bao giờ nói dối. Về mặt lý có nghĩa là lời nói trùm hết hư không. Hơn 2500 năm vẫn còn trụ thế. Về mặt sự có nghĩa là Phật có thần thông.
.Hạ phương là phía dưới quả đất, Thượng phương là phía trên quả đất
.Hằng hà sa số thế giới: vũ trụ có nhiều thế giới, chúng ta không biết chứ không phải là không có.

.Tại sao có nhiều phương (Đông, Nam, Tây, Bắc, Hạ, Thượng) như vậy mà đức Phật Thích Ca lại tán thán phương Tây của đức Phật A Di Đà?
i. Vì nguyện lực phát nguyện tiếp dẫn của Phật A Di Đà
ii. Vì đới nghiệp vãng sanh

.Pháp môn tịnh độ thù thắng vì bao trùm cả bậc thượng, trung, hạ. Có chín phẩm hoa sen vì tùy theo mức độ tu tập mà được phẩm vị cao hay thấp.

.Khi nhận được tâm bồ đề tức là nhận được tâm thành Phật. Đức Phật nêu ra tâm bồ đề cho chúng ta thấu rõ để
1. Vui mừng
2. Xúc động
3. Ma chướng không ngăn cản được
4. Mở rộng thể tánh Bồ Đề

.Tại sao phải nhớ danh hiệu chư Phật sáu phương?
1. Để nhớ đến công đức của các ngài
2. Để được chư Phật hộ niệm
3. Để tạo lòng tin

.Niệm Phật mà không tin, không hiểu vẫn có phước báu nhưng không được vãng sanh.

.Nhất hạnh tam muội:
1. Nhất hạnh là nhất tâm
2. Tam muội là chánh định
Tức là nhất tâm bất loạn, tương tự như vô sanh pháp nhẫn, giống như quả vị Bồ tát bất thối, bất sanh, bất diệt

.A Nậu Đa La: vô thượng
.Tam miệu tam bồ đề: chánh đẳng chánh giác, giác ngộ chơn chánh hoàn toàn.
.Bất thối: không còn thối chuyển

Pháp môn Tịnh Độ có 4 cách hành trì:
1. Thật tướng niệm Phật: niệm Phật tánh của chính mình
2. Quán tưởng niệm Phật: như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Quán về y báo và chánh báo của cõi cực lạc
3. Quán tượng niệm Phật: lúc đầu để tượng Phật trước mặt, sau đó khi không có tượng tâm vẫn thấy
4. Trì danh niệm Phật: dễ nhất, 3 pháp trên khó thành tựu.

Trì danh niệm Phật có nhiều cách:
1. Cao thanh trì: niệm lớn tiếng, được 10 công đức, nhưng niệm không bền lâu vì rất mệt
a. phá tan hôn trầm
b. thiên ma kinh sợ
c. tiếng vang khắp 10 phương
d. ba đường ác nhờ đó mà dứt khổ
e. tiếng bên ngoài không xâm nhập
f. niệm tâm không tán loạn
g. mạnh mẽ tinh tấn
h. chư Phật vui mừng
i. tam muội hiện tiền
j. vãng sanh Tịnh Độ

2. Đê thanh trì: niệm nhỏ
3. Kim cang trì: không ra tiếng chỉ nhép môi
4. Mặt trì: không hao hơi tổn tiếng
5. Ý trì

Cách niệm thay đổi tùy theo hoàn cảnh, nếu hôn trầm thì niệm lớn tiếng hoặc lạy Phật hay đi kinh hành.

Chúc các bạn tinh tấn niệm Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang