Thơ: Những vần thơ mô tả hình ảnh 18 vị A-La-Hán
La Hán Trường Mi  (Ajita)

Lông mày bạc trắng rủ dài
Trường Mi La Hán tên Ngài chẳng sai  
(Trí Giải) 

La Hán Tọa Lộc Pindolabhāradvāja

La Hán Tọa Lộc cỡi nai
Về triều hóa độ nói bài pháp âm
Độ vua, các vị quần thần
Lìa xa ngũ dục, lỗi lầm thế gian 
(Trí Giải) 

La Hán Tĩnh Tọa (Nakula)


Tọa thiền quán chiếu tâm an
Đam mê ngũ dục muôn ngàn khổ đau
Tham, thân, si, hận, ưu sầu
Là nguồn tội ác thâm sâu khó lường
Chiến tranh, chém giết nhiễu nhương
Từ bi chất liệu tình thương cho đời 


(Trí Giải)

La - Hán Khoái Nhĩ Nāgasena

Tai nghe sự việc mọi người
Hơn, thua, tranh, chấp nói lời thị phi
Thế gian lắm chuyện sầu bi
Thương chi cho khổ, ghét chi thêm sầu
Ngoáy tai rủ bỏ khổ đau
Tại sao không đến với nhau chân tình? 
(Trí Giải)
       

La Hán Thác Tháp (Subinda)

Thác Tháp phương tiện độ sinh
Ai chuyên tu tập tinh tụng Kinh mỗi thời
Nương theo pháp Phật tỏ soi
Thoát ra biển khổ luân hồi chẳng sai
Tháp này Đa Bảo Như Lai
Hành giả niệm Phật ngự đài liên hoa 
(Trí Giải)

La hán Khai Tâm Jivaka

Phật tính ở tại lòng ta
Niết bàn, sinh tử cũng là nơi tâm
Khi mê tâm hóa thú cầm
Giác Ngộ tâm hóa Thánh Nhân siêu phàm 
(Trí Giải)

La Hán Phục Hổ Dharmatrāta

Sức mạnh phiền não tâm tham
Như con hổ dữ nhe hàm răng nanh
La-Hán Phục Hổ thuần thành
Thiền định tu tập tịnh thanh tâm hồn 
(Trí Giải) 


La Hán Khánh Hỷ (Kanakavatsa)

Bước chân vào chốn bụi hồng
Nụ cười hỷ lạc cõi lòng thênh thang
Bạc tiền, danh lợi không màng
Nguồn vui hạnh phúc Niết-bàn nơi tâm 


(Trí Giải)
LH Hàng Long (Nandimitra)

Rồng kia vùng vẫy nổi sân
La Hán hàn phục ngồi thân lưng rồng
Ở trong phiền não thong dong
Tình thương chia sẻ tâm không hận thù
Lấy oán báo oán kẻ ngu
Oán, hận, kết nối nghìn thu vẫn còn
Nương theo các bậc Thánh Nhơn
Từ, bi, hỷ, xả...xóa mòn oan gia 


(Trí Giải)

La Hán Bố Đại (Angada)

Sống trong cảnh giới Ta-bà
Sát, đạo, dâm, vọng, hại ta hại người
Làm thiện được sống vui tươi
Hằng ngày sẽ nở nụ cười trên môi
Ngẫm xem chân lý ở đời
Tiền tài, danh vọng, có rồi lại không?
Thiểu dục tri túc thong dong
Tâm không trói buộc ước mong quá nhiều
Chạy theo ngũ dục bao nhiêu
Thuyền đời lướt sóng dập dìu tử sinh 

(Trí Giải)


La Hán Quá giang (Bhadra)

Quá giang xuống cõi phàm tình
Thấy chúng sanh khổ điêu linh lạc loài
Vô thường nhà lửa rong chơi

 Kiếp người ngắn ngủi một hơi thở tàn
Xác thân tứ đại hợp tan
Hằng ngày tạo ác lầm than cuộc đời
Hãy mau thức tỉnh ai ơi
Vô thường không hẹn một người nào đâu?
Quay về Phật pháp nhiệm mầu
Nương nhờ Tam Bảo tìm cầu tu tâm
Thoát ra bể khổ hồng trần
Trở về Bảo Sở ngự thân liên đài


(Trí Giải)

La Hán Tiêu Sư (Vajraputra)

Tiêu Sư La Hán tên Ngài
Từ bi hóa độ đến loài súc sinh
Sư tử bé nhỏ thật xinh
Cầu xin La-Hán giảng Kinh tu hành
Giải trừ nghiệp chướng súc sanh
Tái sinh vào cõi an lành vui hơn


(Trí Giải)
La Hán Ba Tiêu (Vanavāsin)

Ba Tiêu-La Hán Thánh Nhơn
Tay cầm tràng hạt  và còn niệm Kinh
Nghĩ về cái kiếp chúng sinh
Tham, sân, si, hận, ái tình càng sâu
Thị phi, ganh tỵ với nhau
Giết người, trộm cướp, để cầu mưu sinh
Chiến tranh chém giết sinh linh
Khiến cho thế giới điêu linh thế này
Ngồi nghĩ quả thật buồn thay
Bao nhiêu tội ác rẫy đầy thế gian
Bắt nguồn phiền não tâm tham
Vô minh che lấp khiến làm điều sai
Ba Tiêu La Hán chỉ bày
Siêng năng niệm Phật về Tây an lành


(Trí Giải)
La Hán Thám Thủ (Panthaka)

Thám Thủ La Hán thiền hành
Dứt lìa phiền não tịnh thanh tâm hồn
Hít vào tâm thấy vui hơn
Thở ra an lạc, tâm không não phiền
Sống trong cõi mộng an nhiên
Pháp môn phương tiện hóa duyên độ người

(Trí Giải)
La Hán Trầm Tư (Rāhula)

Trầm tư quán chiếu kiếp người
Từ đâu ta đến, chết rồi về đâu?
Làm ác phải chịu khổ đau
Hành thiện sẽ được kiếp sau an lành
Tà dâm, trộm cướp, sát sanh
Sinh vào Địa ngục thọ hình thảm thương
Niệm Phật thì vãng Tây Phương
Không tu sẽ đọa sáu đường tử sanh.


(Trí Giải)
La Hán Kháng Môn (Cullapatka)

Cửa chùa rộng mở tu hành
Tụng Kinh, lạy Phật, niệm danh Di Đà
Vào chùa dứt bỏ tâm tà
Không sinh phân biệt chùa ta, chùa người
Thị phi tranh chấp ngoài đời
Xin đừng mang nó vào nơi cửa thiền
Tránh xa những chuyện ưu phiền
Kháng Môn La-Hán đã khuyên mọi người
Cuộc đời tựa áng mây trôi
Như bong bóng nước hợp rồi lại tan
Thời gian giá trị hơn vàng
Tấc vàng lỡ mất dễ dàng kiếm ra
Tuổi xuân cứ để trôi qua
Quay lại tìm kiếm khó mà được đâu
Tu hành tích phước mai sau
Lên thuyền Bát Nhã nhiệm mầu về Tây

(Trí Giải)
La Hán  Kỵ Tượng (Kalica)

Kỵ Tượng La Hán thật hay
Cỡi con voi trắng mỗi ngày độ sinh
Tay cầm Bát Nhã chân Kinh
Chơn không diệu hữu, duyên sinh, vô thường
Pháp mầu không thể nói suông
Thực hành mới thấy là nguồn an vui

(Trí Giải)

La Hán Cử Bát (Kanakabharadvāja)

Thượng cầu Phật đạo độ người
La Hán Cử Bát vào đời hóa duyên
Ngài đi khắp chốn trăm miền
Đàn na thí chủ luân phiên cúng dường
Hạt ngọc biểu tượng tình thương
Bát cơm thí chủ mười phương cúng vào
Tứ ân ví tợ trời cao
Người tu ghi nhớ, làm sao đáp đền
Dù cho thế sự gập gềnh
Quyết không chùn bước, vững bền đường tu


(Trí Giải)


Thơ: Trí Giải
Hình ảnh: nghethuatphatgiao.com


Nguyên bài thơ 18 vị La-Hán:


Lông mày bạc trắng rủ dài

Trường Mi La Hán tên Ngài chẳng sai  
La Hán Tọa Lộc cỡi nai
Về triều hóa độ nói bài pháp âm
Độ vua, các vị quần thần
Lìa xa ngũ dục, lỗi lầm thế gian 
Tọa thiền quán chiếu tâm an
Đam mê ngũ dục muôn ngàn khổ đau
Tham, thân, si, hận, ưu sầu
Là nguồn tội ác thâm sâu khó lường
Chiến tranh, chém giết nhiễu nhương
Từ bi chất liệu tình thương cho đời 
Tai nghe sự việc mọi người
Hơn, thua, tranh, chấp nói lời thị phi
Thế gian lắm chuyện sầu bi
Thương chi cho khổ, ghét chi thêm sầu
Ngoáy tai rủ bỏ khổ đau
Tại sao không đến với nhau chân tình? 
Thác Tháp phương tiện độ sinh
Ai chuyên tu tập tinh tụng Kinh mỗi thời
Nương theo pháp Phật tỏ soi
Thoát ra biển khổ luân hồi chẳng sai
Tháp này Đa Bảo Như Lai
Hành giả niệm Phật ngự đài liên hoa 
Phật tính ở tại lòng ta
Niết bàn, sinh tử cũng là nơi tâm
Khi mê tâm hóa thú cầm
Giác Ngộ tâm hóa Thánh Nhân siêu phàm 
Sức mạnh phiền não tâm tham
Như con hổ dữ nhe hàm răng nanh
La-Hán phục hổ thuần thành
Thiền định tu tập tịnh thanh tâm hồn 
Bước chân vào chốn bụi hồng
Nụ cười hỷ lạc cõi lòng thênh thang
Bạc tiền, danh lợi không màng
Nguồn vui hạnh phúc Niết-bàn nơi tâm 
Rồng kia vùng vẫy nổi sân
La Hán hàn phục ngồi thân lưng rồng
Ở trong phiền não thong dong
Tình thương chia sẻ tâm không hận thù
Lấy oán báo oán kẻ ngu
Oán, hận, kết nối nghìn thu vẫn còn
Nương theo các bậc Thánh Nhơn
Từ, bi, hỷ, xả...xóa mòn oan gia 
Sống trong cảnh giới Ta-bà
Sát, đạo, dâm, vọng, hại ta hại người
Làm thiện được sống vui tươi
Hằng ngày sẽ nở nụ cười trên môi
Ngẫm xem chân lý ở đời
Tiền tài, danh vọng, có rồi lại không?
Thiểu dục tri túc thong dong
Tâm không trói buộc ước mong quá nhiều
Chạy theo ngũ dục bao nhiêu
Thuyền đời lướt sóng dập dìu tử sinh 
Quá giang xuống cõi phàm tình
Thấy chúng sanh khổ điêu linh lạc loài
Vô thường nhà lửa rong chơi
 Kiếp người ngắn ngủi một hơi thở tàn
Xác thân tứ đại hợp tan
Hằng ngày tạo ác lầm than cuộc đời
Hãy mau thức tỉnh ai ơi
Vô thường không hẹn một người nào đâu?
Quay về Phật pháp nhiệm mầu
Nương nhờ Tam Bảo tìm cầu tu tâm
Thoát ra bể khổ hồng trần
Trở về Bảo Sở ngự thân liên đài
Tiêu Sư La Hán tên Ngài
Từ bi hóa độ đến loài súc sinh
Sư tử bé nhỏ thật xinh
Cầu xin La-Hán giảng Kinh tu hành
Giải trừ nghiệp chướng súc sanh
Tái sinh vào cõi an lành vui hơn
Ba Tiêu-La Hán Thánh Nhơn
Tay cầm tràng hạt và còn niệm Kinh
Nghĩ về cái kiếp chúng sinh
Tham, sân, si, hận, ái tình càng sâu
Thị phi, ganh tỵ với nhau
Giết người, trộm cướp, để cầu mưu sinh
Chiến tranh chém giết sinh linh
Khiến cho thế giới điêu linh thế này
Ngồi nghĩ quả thật buồn thay
Bao nhiêu tội ác rẫy đầy thế gian
Bắt nguồn phiền não tâm tham
Vô minh che lấp khiến làm điều sai
Ba Tiêu La Hán chỉ bày
Siêng năng niệm Phật về Tây an lành
Thám Thủ La Hán thiền hành
Dứt lìa phiền não tịnh thanh tâm hồn
Hít vào tâm thấy vui hơn
Thở ra an lạc, tâm không não phiền
Sống trong cõi mộng an nhiên
Pháp môn phương tiện hóa duyên độ người
Trầm tư quán chiếu kiếp người
Từ đâu ta đến, chết rồi về đâu?
Làm ác phải chịu khổ đau
Hành thiện sẽ được kiếp sau an lành
Tà dâm, trộm cướp, sát sanh
Sinh vào Địa ngục thọ hình thảm thương
Niệm Phật thì vãng Tây Phương
Không tu sẽ đọa sáu đường tử sanh.
Cửa chùa rộng mở tu hành
Tụng Kinh, lạy Phật, niệm danh Di Đà
Khi vào dứt bỏ tâm tà
Không sinh phân biệt chùa ta, chùa người
Thị phi tranh chấp ngoài đời
Xin đừng mang nó vào nơi cửa thiền
Tránh xa những chuyện ưu phiền
Kháng Môn La-Hán đã khuyên mọi người
Cuộc đời tựa áng mây trôi
Như bong bóng nước hợp rồi lại tan
Thời gian giá trị hơn vàng
Tấc vàng lỡ mất dễ dàng kiếm ra
Tuổi xuân cứ để trôi qua
Quay lại tìm kiếm khó mà được đâu
Tu hành tích phước mai sau
Lên thuyền Bát Nhã nhiệm mầu về Tây
Kỵ Tượng La Hán thật hay
Cỡi con voi trắng mỗi ngày độ sinh
Tay cầm Bát Nhã chân Kinh
Chơn không diệu hữu, duyên sinh, vô thường
Pháp mầu không thể nói suông
Thực hành mới thấy là nguồn an vui
Thượng cầu Phật đạo độ người
La Hán Cử Bát vào đời hóa duyên
Ngài đi khắp chốn trăm miền
Đàn na thí chủ luân phiên cúng dường
Hạt ngọc biểu tượng tình thương
Bát cơm thí chủ mười phương cúng vào
Tứ ân ví tợ trời cao
Người tu ghi nhớ, làm sao đáp đền
Dù cho thế sự gập gềnh
Quyết không chùn bước, vững bền đường tu
Trí Giải


Tìm hiểu lịch sử 18 vị La Hán theo link sau
Thuvienhoasen


Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang