Thơ: Những vần thơ trong vườn hoa A-la-hán

1
Những vị La Hán tâm không 
 Ưng vô sở trụ thong dong cõi đời
2
Kinh làm phương tiện độ người| 
 Thấy được Phật tính rạng ngời trong tâm
3
Hồ lô mầu nhiệm thậm thâm 
 Dùng để dập tắt tâm sân mỗi ngày
4
Mài mực kiết tập Kinh ngay 
 Lưu truyền hậu thế sau này biết tu
5
Bình bát chứa đựng lòng từ 
 Sa Môn khất thực cũng như ban lành
6
Ngày nay La Hán viên thành 
 Nghĩ về đau khổ chúng sanh luân hồi
7
Vị nằm, vị đứng, vị ngồi 
 Thương thay kiếp sống hợp rồi lại tan
8
09
Ta Bà cõi tạm gởi chân 
 Muốn về Bảo sở ta cần tinh chuyên
10
Ngồi thiền, đứng thiền, nằm thiền 
 Tâm luôn thanh tịnh, não phiền tiêu tan
11
Sáu vị La Hán luận bàn 
 Chúng sinh đau khổ, lòng tham quá nhiêu
12a
Trống, đàn, nhạc cụ sáo, tiêu 
 Âm thanh thiền vị tiêu diêu cõi lòng
12b
13
Bảy vị La Hán cảm thông 
 Ếch vì nghiệp chướng long dong kiếp này 
 Đến nhờ La Hán giúp ngay
 Làm sao thoát khỏi đọa đày khổ khau 
 Tam bảo năng lực nhiệm mầu 
 Quay về nương tựa tu cầu thoát thân.
14
Những lời Phật dạy cao thâm
 Hành thâm Bát Nhã Phật tâm hiển bày
15
Voi hiền sức mạnh đủ đầy 
 Phổ Hiền cỡi nó mỗi ngày độ sinh
16
Pháp Hoa ví dụ bài Kinh
 Bao thân cùng tử điêu linh lạc loài 
 Vô thường nhà lửa rong chơi 
 Cha vì phương tiện kêu người mới ra 
 Ba thừa biểu tượng tam xa (xe) 
 Cuối cùng cha chỉ một xa Phật thừa.

Vần Thơ Mô Tả Những Vị A La Hán

Bảy vị La Hán tâm không
 Ưng vô sở trụ thong dong cõi đời 
 Kinh làm phương tiện độ người 
 Thấy được Phật tính rạng ngời trong tâm
 Hồ lô mầu nhiệm thậm thâm 
 Dùng để dập tắt tâm sân mỗi ngày
 Mài mực kiết tập Kinh ngay 
 Lưu truyền hậu thế sau này biết tu 
 Bình bát chứa đựng lòng từ
 Sa Môn khất thực cũng như ban lành 
Hôm nay La Hán viên thành
 Nghĩ về đau khổ chúng sanh luân hồi 
 Vị nằm, vị đứng, vị ngồi 
 Thương thay kiếp sống hợp rồi lại tan 
 Ta Bà cõi tạm gởi chân
 Muốn về Bảo sở ta cần tinh chuyên
 Ngồi thiền, đứng thiền, nằm thiền 
 Tâm luôn thanh tịnh, não phiền tiêu tan 
 Sáu vị La Hán luận bàn 
 Chúng sinh đau khổ, lòng tham quá nhiều
 Trống, đàn, nhạc cụ sáo, tiêu 
 Âm thanh thiền vị tiêu diêu cõi lòng 
 Bảy vị La Hán cảm thông
 Ếch vì nghiệp chướng long dong kiếp này
 Đến nhờ La Hán giúp ngay
 Làm sao thoát khỏi đọa đày khổ khau 
 Tam bảo năng lực nhiệm mầu 
 Quay về nương tựa tu cầu thoát thân. 
 Những lời Phật dạy cao thâm 
 Hành thâm Bát Nhã Phật tâm hiển bày 
 Voi hiền sức mạnh đủ đầy
 Phổ Hiền cỡi nó mỗi ngày độ sinh 
 Pháp Hoa ví dụ bài Kinh 
 Bao thân cùng tử điêu linh lạc loài 
 Vô thường nhà lửa rong chơi 
 Cha vì phương tiện kêu người mới ra 
 Ba thừa biểu tượng tam xa (xe) 
 Cuối cùng cha chỉ một xa Phật thừa.

Thơ: Thích Trí Giải 


Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang