Khóa Niệm Phật: Ngày 10/15/2011


Hôm đó DS quên đem máy chụp hình nên không có món chay.  Món chay gồm bánh bèo chay, ruốc chân nấm, tàu hủ sả ớt, cà ri chay, nui xốt cà, canh bí đao, chè, xôi, rau câu...  Nói tóm lại là rất nhiều món ăn. Lúc nào cũng có món để đem về, nhưng chỉ khi nào đại chúng ăn không hết mới được đem về.

Ni sư giảng tiếp Kinh A Di Đà,

Khuyến nguyện lưu thông
"Ai đã phát nguyện thì đã sinh rồi
Ai nay mới nguyện thì nay được sinh
Còn mai mới nguyện thì mai mới sinh"


1 câu niệm Phật phối hợp được với tâm của Phật, là chắc chắn vãng sanh
Tâm của Phật thanh tịnh trong sáng không 1 chút phiền não
Nếu ai tin thì nên phát nguyện
Còn không tin thì không phát nguyện được
Tín và nguyện không có thì không có hạnh
1 chữ nguyện là có cả tín và hạnh


Nguyện sanh bỉ quốc có 2 pháp môn:  hân và yểm
Hân là vui thích, yểm là chán ghét
Yểm là một pháp tu, có chán mới hướng về 1 nơi khác, mới có điều kiện niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn.  Chán thân rồi thì không lưu luyến.  Còn không chán thì kiếm thân khác, chồng, vợ, con, tài sản mà tìm cách đầu thai vô.  Tự mình tìm con đường đó để gần gũi người mình thương.  Đây là pháp tu căn cứ vào khổ đế và tập đế.
"Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ (chúng sanh là chúng sanh tâm)
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn"


Hân là pháp tu Đạo đế và Diệt đế, nương vào Bát chánh đạo để diệt căn nguyên dẫn đến đau khổ.
"Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành"
Về Cực lạc tiếp tục tu Bồ tát đạo. Về đó có nhiều thuận duyên, ở đây chướng duyên khiến mình dễ thối chuyển


Bí quyết của tông Tịnh độ là tu về Tứ Diệu Đế (Khổ, Tập, Diệt, Đạo)


"Ai đã phát nguyện thì đã sinh rồi
Ai nay mới nguyện thì nay được sinh
Còn mai mới nguyện thì mai mới sinh"
Nay có nghĩ là thời kỳ này, đời này.  Đời này phát nguyện là đời này vãng sanh
Nay cũng có nghĩa là một niệm mà phát nguyện sẽ được vãng sanh.  Niệm Phật tâm mình phải hợp với tâm Phật, thanh tịnh, trong sáng, không phiền não nhiễm ô
Nhất hạnh tam muội là chánh định.  Hiện tại chưa vãng sanh nhưng chắc chắn trên Cực lạc đã có hoa sen
Pháp môn rất dễ tu, không qua chặng đường nào khác
Tâm mình và tâm Phật bằng nhau như hai cán cân
1 câu niệm Phật đã đi vào chánh định, là Cực lạc có hoa sen nở trên đó
Niệm Phật tâm không thuần tịnh nên chưa đi vào chánh định


Đây không phải là lý luận suông, pháp môn Tịnh độ là
Cực viên: tròn
Cực đốn: nhanh
Nan tư:  khó nghĩ
Nan nghị: khó bàn
Hiểu được nghĩa đó là người đại trí tuệ


Khuyến hạnh lưu thông


Đức giáo chủ Thích Ca Mâu Ni ở cõi Ta bà khen ngợi Phật A Di Đà.  Phật Thích Ca đã làm hai điều khó là:
.  Ở đời ngũ trược mà đã tu chứng được quả vị Phật
.  Vì chúng sanh nói ra Pháp khó tin (khó tin vì sao mà có 1 Pháp vừa dễ tu lại vừa dễ chứng)


Phật Thích Ca nói kinh này vì:
.  Căn cứ vào lời nguyện của Phật A Di Đà
.  Chúng sanh thời mạt pháp không thể nào tự lực được nên rất khó tu các pháp môn khác


Trí tuệ của Đức Phật đều bằng nhau, nhưng Phật Thích Ca
. vì chúng sanh ở đời ác trược mà nói Pháp rất khó
. vì chúng sanh ở đời ác trược mà nói Pháp tiệm (lâu) thì dễ
. vì chúng sanh ở đời ác trược mà nói Pháp đốn (mau) thì khó
. vì chúng sanh ở đời ác trược mà nói Pháp đốn khác (như pháp môn mật, tức tâm tức Phật) thì khó


Lục Tổ Huệ Năng tu pháp môn đốn
Pháp môn niệm Phật tưởng dễ vì hợp với 3 căn thượng, trung, hạ nhưng thật ra rất khó.  Người dốt tu mau chứng, người học nhiều quá suy nghĩ tùm lum


Phật Thích Ca là người dũng mãnh hơn hết vì Ngài đã
.chứng quả ở đời ngũ trược
.nói Pháp khó tin


Kiếp trược:  tà kiến, ngoại đạo rất nhiều


Như người bị vây chung quanh, phải phá vòng vây mà thoát ra.
Tà kiến:
.Thân: si mê, tưởng thân và vật chung quanh là thật, có cái thấy một cách tà vạy
.Biên: không đúng, chủ nghĩa một bên
   .chấp thường:  tin rằng có 1 linh hồn mãi trường tồn, nên cố nắm giữ
   .chấp đoạn:  cho rằng chết đi là hết, nên sống xả láng
.Kiến thủ:  tà đạo, thấy biết tà vạy
.Giới thủ:  tà kiến ngoại đạo như tin rằng giết nhiều người thì được lên thiên đàng


Tà kiến thì không tin nhân quả, thiện báo, ác báo, làm cho tối tăm mù quáng


5 phiền não trược:
.tham lam
.sân hận
.si mê
.mạng: kiêu mạng, khinh người
.nghi ngờ, không có tín tâm chân thật


Tâm phàm tức là tâm Phật
Mê là chúng sanh, Ngộ là Phật


Chúng sanh trược:
.Thân gồm 5 ấm:  1 phần sắc (thân) , 4 phần thọ, tưởng, hành, thức (tâm)
Sắc thân là tứ đại đất nước gió lửa là bất tịnh
Tâm trược:
.thọ: cảm thọ vui, khổ, không vui, không khổ
.tưởng: suy nghĩ
.hành: tư tưởng, nghĩ hết cái này đến cái khác, như con khỉ
.thức: phân biệt


Mạng trược:  mạng sống ngắn ngũi


Một tiếng niệm Phật chuyển:
.Kiếp trược thành thanh tịnh, tâm tịnh là cõi tịnh là đã ở Cực lạc
.Kiến trược thành vô lượng quang, trí quang sáng suốt
.Phiền não trược thành thường tịch quang, tâm thường trụ thanh tịnh sáng suốt
.Mạng trược thành vô lượng thọ


Trược là dơ xấu, thanh tịnh là sáng suốt


Phật đã đem quả vị Phật mà chỉ cho chúng sanh, mình không tu được là tại ai?


Một niệm là Phật
Một niệm thành Phật


Tóm lại, Kinh A Di Đà có lời của 10 phương chư Phật khen ngợi.  Lời Thích Ca tự kết than thở với Xá Lợi Phất rằng Ngài nói Pháp khó tu để cho chúng sanh đời ngũ trược nghe là khó (cực viên, cực đốn nên khó tin)


Thân bất tịnh mà không biết, mạng ngắn như tên lửa.  Ở trong nhà lửa mà không biết, lửa vô thường hằng thiêu đốt chúng ta từng giây từng phút mà không chịu tu Pháp Môn Nhất Hạnh Tam Muội này.


Mình cần phải biết và cần cố gắng tu tập.  Đệ tử Phật lúc đó không ai biết đến mà hỏi nên đức Phật tự nói.  Tất cả nghe xong đều hoan hỷ như trận mưa hợp thời:  "Vui mừng tin nhận làm lễ mà lui"

Chúc các bạn tinh tấn niệm Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang