Phật Pháp: Bốn hành vi Thiện, bốn hành vi Ác - Dalai Lama

Nguyễn Thúy Phượng dịch

Nhằm vĩnh viễn không lìa xa nguyện vọng được thành Phật để mang lợi ích đến cho tha nhân kể cả ở kiếp vị lai, ta cần phải kiên trì với một vài huấn tập nào đó. Một cách cụ thể rõ ràng, ta nên từ bỏ bốn hành vi tiêu cực xấu ác và hành trì bốn Thiện Hành liên quan đến sự huấn tập này.
423px-Hell-fresco-from-Raduil

Hành vi xấu ác thứ nhất là phỉnh gạt vị đạo sư tinh thần của bạn, đặc biệt là nói dối.
Hành vi trái nghịch thứ hai là gây cho một vị tu hành nào đó khởi niệm hối tiếc trong khi vị này nguyên trước kia không hề hối tiếc về các thiện hành quá khứ của vị ấy, chỉ vì ngôn ngữ của bạn.
Hành vi xấu ác thứ ba là lăng nhục Bồ Tát, đó là những vị đã từng hưng khởi Bồ Đề Tâm; bằng cách bôi nhọ và nhục mạ các vị ấy. Chúng ta có khuynh hướng dễ phạm vào hành vi xấu ác này bởi vì quả tình rất khó để bảo rằng ai là Bồ Tát và ai không phải là Bồ Tát. Chúng ta nên tối cẩn tắc để tránh phạm vào điều này. Kinh Đại Bát Nhã giải thích tầm mức nghiêm trọng của sự phẫn nộ. Nếu phát hiện bạn đã lỡ giận dữ đối với một vị Bồ Tát; hãy tức khắc sám hối và dấn bước trong nhiều phương thức để thanh tịnh hóa ác nghiệp của bạn bằng cách cương quyết rằng: điều tối quan trọng là ta sẽ mãi mãi tránh không tái phạm vào điều lỗi lầm này nữa. Tảng đá chướng ngại lớn nhất trong việc bồi dưỡng tâm đại bi và nguyện vọng giác ngộ là niệm sân hận tha nhân.
Hành vi xấu ác thứ tư là phỉnh gạt kẻ khác một cách vô lương tâm; đặc biệt là che đậy lỗi lầm của bạn và giả vờ như đã đạt được liễu ngộ cao thâm rồi.

Bốn Thiện Hành là bốn việc trái ngược với các điều kể trên.
300px-Buddha_in_Sarnath_Museum_(Dhammajak_Mutra)
Điều thứ nhất là không bao giờ nói dối với bất cứ chúng sanh nào. Có vài trường hợp ngoại lệ mà có thể bạn phải nói dối, nhằm hộ trì Phật Pháp hoặc bảo hộ người khác. Ngoại trừ điều này ra, bạn nên tránh nói dối đối với bất cứ ai.
Thiện Hành thứ hai là chánh trực.
Thiện hành thứ ba là tán thán và kính ngưỡng Bồ Tát, là những vị đã không ngừng phục vụ quần sanh. Một lần nữa, quả thật rất khó phán đoán ai là Bồ Tát và ai không phải là Bồ Tát; vì thế, an toàn hơn cả là nên hưng phát kính ý mạnh mẽ đối với tất cả chúng sanh, luôn luôn tôn vinh và ngợi khen phẩm cách cao quí của họ.
Thiện Hành thứ tư là cổ xúy tha nhân hãy nỗ lực nhằm tựu thành Phật quả, một quả vị đại giác viên mãn.
http://www.buddhahome.net/phatphap/mattong/botatnguyen.htm
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang