Chương Trình Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên - TT Thích Thông Lai


Chương Trình Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên 3 ngày
thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật 15,16,và 17 tháng 3, 2013
tại Chùa Bồ Đề 1114-1120 South 13th Street, Philadelphia 19147
Do Thượng Tọa Thích Thông Lai Hướng Dẫn

Lịch Trình Tu Học:
            1./ Thứ Sáu Ngày 15 Tháng 3 Năm 2013

8:00am - 6:00pm     Phật Tử Khắp Nơi Vân Tập Về Chùa Bồ Đề/ Lễ Xuống Tóc Cho Quý Phật Tử Tu Gieo Duyên
6:00pm - 7:30pm    Đại Chúng Dùng Cơm Chiều
7:30pm - 9:30pm    Lễ Truyền Giới Sa Di/ Sa Di Ni và Truyền Bát Quan Trai Giới
9:30pm - 4:45am     Đại Chúng Chỉ Tịnh             
           
            2./ Thứ Bảy  Ngày 16 Tháng 3 Năm 2013

4:45am - 5:45am     Chuông Thức Chúng
6:00am - 6:45am     Tụng Lăng Nghiêm
6:45am - 7:45am     Niệm Phật Tam Muội/Kinh Hành Niệm Phật
8:00am - 9:30am     Đại Chúng Điểm Tâm Sáng và Vệ Sinh Cá Nhân
9:30am - 11:30am   Lễ Thỉnh Sư, Chào Cờ và Thuyết Pháp
11:30am - 1:00pm   Đại Chúng Thọ Trai
1:00pm - 2:00pm     Đại Chúng Chỉ Tịnh 
2:00pm - 3:30pm     Trai Đàn Chẩn Tế Cầu Siêu cho Chiến Sỉ Trận Vong, Đồng Bào Tử Nạn, Thập Loại Cô Hồn
3:30pm - 4:30pm     Đại Chúng Giải Lao  
4:30pm - 6:00pm     Công Phu Chiều   
6:00pm -6:30pm      Kinh Hành Niệm Phật
6:30pm - 7:30pm     Đại Chúng Dùng Cơm Chiều     
8:00pm - 10:00pm   Hướng Dẫn Pháp Tu Tịnh Độ        
10:00pm - 4:45am    Đại Chúng Chỉ Tịnh 

            3./ Chủ Nhật Ngày 17 Tháng 3 Năm 2013
  
4:45am - 5:45am     Chuông Thức Chúng
6:00am - 6:45am     Tụng Lăng Nghiêm
6:45am - 7:45am     Niệm Phật Tam Muội/Kinh Hành Niệm Phật
8:00am - 9:30am     Điểm Tâm và Vệ Sinh Cá Nhân
9:30am- 11:30am    Thuyết Pháp  
12:00am - 1:00pm   Đại Chúng Thọ Trai
1:00pm - 2:00pm     Đại Chúng Chỉ Tịnh 
2:00pm - 3:00pm     Kinh Hành Niệm Phật
3:00pm - 3:30pm     Đại Chúng Giải Lao 
3:30pm - 5:00pm     Thuyết Pháp
5:00pm -5:30pm      Lễ Xả Giới
5:30pm - 6:00pm     Lễ Hồi Hướng Công Đức Và Hoàn Mãn

CHÚ Ý:
- Tham Dự Khóa Tu Hoàn Toàn Miễn Phí.
- Quý Vị Có Thể Tham Dự Tu Xuất Gia Gieo Duyên Hoặc Thọ Bát Quan Trai Giới, Nếu Không Muốn Cạo Tóc.
Phải Ghi Danh Với Ban Tổ Chức Trước Ngày 9 Tháng 3, 2013 Để Ban Tổ Chức Kịp Chuẩn Bị Y Áo Cho Tu Xuất   
  Gia Gieo Duyên và Lo Nơi Cư Trú, Ẩm Thực Và Phương Tiện Đưa Đón Tại Phi Trường Philadelphia (PHL).
- Ban Tổ Chức Cung Cấp Miễn Phí Y và Áo Hậu Cho Quý Vị Tu Xuất Gia Gieo Duyên.
- Điều Kiện Ghi Danh Tu Xuất Gia Gieo Duyên Phải có Lục Căn Đầy Đủ.
- Những Đạo Hửu Không Tham Dự Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Hoặc Thọ Bát Quan Trai  Giới Đều Có Thể Dự    
  Nghe Pháp Do Thượng Tọa Thích Thông Lai Giảng.
- Chương Trình Tu Học Có Thể Thay Đổi Tùy Theo Hoàn Cảnh.

Xin Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật Tử Vui Lòng Ghi Danh Tu Học Với Các Vị Trong Ban Tổ Chức Sau Đây:
               1./ Anh Phúc Vĩnh    :  917.952.6396       email: lachong99@yahoo.com 
               2./ Anh Nguyên Trí  :  215.500.2716       email: followadida@yahoo.com 
               3./ Anh Huyền Danh:  610.633.2398       email: hungphan444@yahoo.com 

Trân Trọng Kính Mời Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật Tử Dành Chút thời Giờ Quý Báo Đến Tham Dự Khóa Tu Đặt Biệt Này.
* Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh
* Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Thay Mặt Ban Tổ Chức Khóa Tu
Tỳ Kheo Thích Thông Lai Kính Bạch


                 
                                      Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên                  
                                  PHIẾU HỒI BÁO

Kính mong Quý PHẬT TỬ VÀ ANH CHỊ EM  điền chi tiết vào Phiếu nầy và gởi về BTC trước 03/9/2013 để BTC kịp thời điều chỉnh số phòng đã đặt trước, thuê mướn xe bus và đặt đồ ăn. Ghi X vào cột thích hợp. Mỗi hồi báo nhận được đều thông báo trên email hay phone.

Tôi ký tên dưới đây ………………………………………………  sẽ tham dự Pháp Hội tổ chức tại chùa Bồ Đề vào 15, 16, 17 tháng 3 năm 2013.
Địa Chỉ:…………………………………………TP…………………TB……………
ĐT:(H)………………………………….   (C)………………………………..
Email:…………………………………………………………………………
Ngày, giờ đến:……………….       Flight #..............Airline:…………………
Cần xe chuyên chở …….Có……..Không
(Nên dùng phi trường Philadelphia International Airport (PHL))
Cần chổ cứ ngụ : …….Có………Không.
(Xin đem thêm túi ngủ và vật dụng cá nhân)

Chú Ý: Quý Phật tử và ACE xin hiện diện vào đúng ngày lể qui định nếu không thể có mặt trong suốt ba ngày Pháp Hội.
Lể gieo duyên và thọ BQTG sẻ được tổ chức vào ngày thứ sáu và thứ bẩy 3/15/13-3/16/13.
Lể cầu siêu sẻ được tổ chức vào ngày thứ bẩy 3/16/13.
Lể cầu an và qui y sẻ được tổ chức vào trong cả ba ngày từ 3/15/13-3/17/13.


-LIÊN LẠC
Nguyên Trí     followadida@yahoo.com   215-500-2716
HuyềnDanh    hungphan444@gmail.com  610-633-2398
Phúc Vĩnh      lachong99@yahoo.com     917-952-6396

1.   Danh sách cầu an, TBQTG, gieo duyên, quy y
(Nếu cần thêm chỗ ghi danh , xin tiếp tục điền vào phía dưới hay dùng thêm tờ giấy khác)

Tên Gia chủ: ………………………………………………………….
Số TT
Họ - Tên và Pháp Danh
Tuổi
 Gieo Duyên
Cầu An
Quy Y
Thọ Bát Quan Trai Giới
           1    


2


3


4


5


6
2.    Danh sách cầu siêu (tên người mất).
Tên Gia chủ: ………………………………………………………….
Số TT
Họ - Tên và Pháp Danh
Ngày tháng năm sanh
Ngày tháng năm mất
Tuổi
  1
2
3
4
Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang