Bài Pháp của Ni Sư Hạnh Nghiêm, 05/10/08

Từ Quê Hương Cực Lạc
Tổ thứ 9 Liên Tông: Ngẩu Ích Đại Sư

Họ Chung hiệu Trí Húc, quê Ngô-huyện.
Cha trì chú Đại Bi 10 năm, mộng thấy đức Quan Âm bồng con trao cho mà sanh ra ngài.
Ban sơ theo Nho, làm sách bác đạo Phật, khi đọc bộ Trúc-song-tuỳ-bút, đốt bản thảo sách mình.
Năm 24 tuổi, xuất gia, tập tham thiền, nhân bị bịnh gần chết, mới chuyển ý tu tịnh nghiệp.
Sau ở ẩn nơi chùa Linh-Phong, trứ thuật rất nhiều.
Khi lâm chung trối dặn thiêu, lấy tro xương hòa với bột làm hoàn thí cho chim cá, đặng kết duyên Tây Phương, rồi ngồi ngay thẳng mà tịch.
Ba năm sau, đệ tử mở bảo khám ra, thấy sắc diện như người sống, tóc mọc dài lấp cả hai tai không nỡ theo lời di chúc, xây nhục tháp thờ o Linh-Phong.

Đại sư dạy:
*Pháp môn niệm Phật không kỳ lạ, chỉ tin sâu, nguyện thiết, gắng sức thật hành mà thôi. Điều cần yếu là tin cho thấu đáo, giữ cho bền lâu, một lòng chuyên niệm, mỗi ngày đêm hoặc 10, 3, hay 5 muôn câu, lấy số quyết định không thiếu làm lệ. Hành trì như thế trọn một đời, thề không thay đổi, nếu không được vãng sanh, thì chư Phật ba đời thành ra nói dối. Khi được vãng sanh, tất không còn thối chuyển, bao nhiêu pháp môn đều được hiện tiền. Rất kỵ tâm không thường hằng, nay vầy mai khác, thấy ai nói pháp chi huyền diệu xu hướng theo, thì không môn nào thành tựu. Đâu biết nếu một câu A Di Đà niệm được thuần thục, thì ba tạng 12 loại kinh những giáo lý cực tắc đều ở trong đó; 1700 công cán, đường lối hướng thượng đều ở trong đó; 3000 oai nghi, 8 muông tế hạnh, ba tu tịnh giới cũng ở trong đó.
*Người chơn niệm Phật:
-buông bỏ cả thân tâm thế giới: đại bố thí (bố thí là buông xả)
-không còn khởi tâm tham giận mê: đại trì giới (phá giới là do tham sân si)
-không so đo phải quấy hơn thua: đại nhẩn nhục
-không gián đoạn xen tạp: đại tinh tấn
-không để vọng tưởng buông lung: đại thiền định
-không bị đường lối khác làm me hoặc: đại trí tuệ
(Người chơn niệm Phật là hành trì 6 Ba La Mật: bố thí, trì giới, nhẩn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ)
*Muốn được cảnh giới một lòng không loạn:
-Lúc mới dụng công: lần chuổi ghi số, mỗi ngày đêm định khoá là bao nhiêu câu đừng cho thiếu xót, giữ đúng như thế lâu ngày niệm lực sẽ được thuần thục, thành ra cảnh "không niệm tự niệm", chừng ấy ghi số hay không cũng được.
-Nếu lúc ban sơ muốn vội nói lời cao siêu, muốn không trước tướng, muốn học viên dung tự tại thì niệm khó thành. Như thế là tin không sâu hành trì không hết sức, dù cho có giảng được 12 phần giáo, tỏ được 1700 công án đều là việc bên bờ sống chết luân hồi, khi lâm chung quyết không dùng được.

*Niệm Phật có sự trì lý trì
-Sự trì: tin có Phật A Di Đà ở phương Tây, mà chưa hiểu lý tâm nầy làm Phật, tâm nầy là Phật, chỉ quyết chí cầu sanh, niệm Phật như con nhớ Mẹ, không lúc nào tạm quên.
-Lý trì: tin Phật A Di Đà ở Tây phương la tâm mình sằn có đủ, là tâm mình tạo ra, đem hồng danh sẵn đủ, tạo ra của tâm mình mà làm cảnh buộc tâm, khiến cho không tạm quên.
(Ngay bây giờ tâm mình là Phật (từ bi hỷ xả) ma tâm mình cũng là ma (tham sân si). Nên ta đừng nhìn ai, mà lúc nào cũng phản quang tự kỹ, để biết khi nào nó là ma phải trừ diệt nó đi.)
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang