Bài Pháp của Ni Sư Hạnh Nghiêm-2, 05/10/08

Từ Quê Hương Cực Lạc

Triệu Lưu Đại Sư

Tổ thứ 10 trong Liên Tông, họ Tưởng, húy Hành Sách, người ở Nghi Nhơn.
Xuất gia năm 23 tuổi, chuyên tu tịnh nghiệp, thường trụ chùa Tây Khê ở Hàng Châu, mở mang Tịnh Tông, sự hoằng hoá rất thịnh.
Soạn ra bộ: Liên Tạng tập, Tịnh Độ pháp ngữ, lưu hành ở đời.
Thị tịch: thọ 55 tuổi. Có người Tông Hoàng và họ Ngô chết một lượt, trải qua 1 ngày bèn tỉnh dậy, đều nói y nhau: "Tôi bị minh ty bắt dem trói để dưới điện, bỗng thấy hào quang sáng rực khắp nơi hương thơm hoa báu đầy cả hư không. Minh Vương mọp xuống đất đưa 1 vị đại sư về Tây Phương, xem kỹ lại là Triệt công. Tôi nhờ hào quang chiếu, liền được tha trở về).

Đại Sư nói:
*Phép trì danh quí ở một lòng không loạn, không xen tạp, chẳng phải niệm mau niệm nhiều là hơn. Chỉ nên trì niệm nhặt niệm nối nhau, không mau không chậm, khiến cho hiệu Phật rành rẽ rõ ràng nơi tâm. Khi ăn cơm mặc áo, đi đứng ngồi nằm, giữ một câu hồng danh nối liền chẳng dứt cũng như hơi thở, không tán loạn cũng không hôn trầm. Trì danh như thế có thề gọi là một lòng tinh tấn trên phận sự vậy.
*Người tu tịnh nghiệp đời nay, trọn ngày niệm Phật, sám hối, phát nguyện, mà cõi Tây Phương vẫn xa, sự vãng sanh không đảm bảo ra sao? Ấy cũng bởi bề ngoài tuy lễ niệm, phát nguyện, mà trong tâm dây tình còn buộc chặt, gốc ái còn bám sâu đó! Vậy phải xem sự tình ái cõi Ta Bà là vô thường, giả dối, đồng nhu nhai sáp, dù ở trong cảnh huởn gắp động tịnh, vui khổ lo mừng, cũng giữ chắc một câu hiệu Phật như dựa vào tòa núi Tu Di, tất cả cảnh duyên đều không thể làm lay động. Nếu lúc nào cảm thấy mỏi mệt, biếng trễ, nghiệp hoặc hiện lên, phải một lòng phấn khởi mà niệm, như thanh trường kiếm chống trời, khiến cho quân ma phiền não trốn mất không còn, như lửa đỏ ở lò hồng, đốt tan tình thức từ vô thỉ. Người nào giữ được như thế, tuy hiện đang ở cõi ngũ trược mà toàn thân đã ngồi nơi thế giới hoa sen, đợi chi Phật Di Đà đưa tay, đức Quan Âm dìu dắt, mới tin là mình được vãng sanh ư?


Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang