48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà

1. Nguyện nước không ác đạo - Nếu tôi thành Phật, nước có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tôi chẳng làm Phật.

2. Nguyện chẳng lại ác đạo - Nếu tôi thành Phật, Trời người trong nước, sau khi thọ chung, mà còn đọa lạc, nơi ba ác đạo, tôi chẳng làm Phật.

3. Nguyện thân sắc vàng thật - Nếu tôi thành Phật, Trời người trong nước, tất cả không có, thân sắc vàng thật, tôi chẳng làm Phật.

4. Nguyện hình sắc cùng giống nhau - Nếu tôi thành Phật, Trời người trong nước, hình sắc chẳng đồng, có xấu có đẹp, tôi chẳng làm Phật.

5. Nguyện trí thông kiếp trước (túc mệnh) - Nếu tôi thành Phật, Trời người trong nước, chẳng biết túc mệnh, ít nhất cũng là, biết trăm nghìn ức, na do tha kiếp, mọi sự mọi vật, tôi chẳng làm Phật.

6. Nguyện thiên nhãn thấy khắp - Nếu tôi thành Phật, Trời người trong nước, chẳng được thiên nhãn, ít nhất cũng là, thấy trăm ngàn ức, na do tha cõi, tôi chẳng làm Phật.

7. Nguyện thiên nhĩ nghe Pháp - Nếu tôi thành Phật, Trời người trong nước, chẳng được thiên nhĩ, và ít nhất là, nghe tiếng trăm, ngàn ức na-do-tha chư Phật, tôi chẳng làm Phật.

8. Nguyện biết hết tâm kẻ khác - Nếu tôi thành Phật, Trời người trong nước, nếu mà chẳng được, tha tâm thông trí, ít nhất cũng biết, tâm niệm chúng sinh, trong trăm ngàn ức, na-do-tha cõi, tôi chẳng làm Phật.

9. Nguyện chân thần vô ngại - Nếu tôi thành Phật, Trời người trong nước, chẳng được thần-túc, cho đến ít nhất, chỉ trong một niệm, cũng lướt qua khỏi, trăm ngàn muôn ức, na-do-tha cõi, tôi chẳng làm Phật.

10. Nguyện chẳng tham kể đến thân - Nếu tôi thành Phật, Trời người trong nước, còn khởi tưởng niệm, tham kể đến thân, tôi chẳng làm Phật.

11. Nguyện trụ định chứng diệt - Nếu tôi thành Phật, Trời người trong nước, chẳng trụ định tụ, trọn đến diệt độ, tôi chẳng làm Phật.

12. Nguyện quang minh vô lượng - Nếu tôi thành Phật, quang minh còn hạn, ít nhất chẳng soi, đến trăm ngàn ức, na do tha cõi, tôi chẳng làm Phật.

13. Nguyện thọ mệnh vô lượng - Nếu tôi thành Phật, thọ mệnh còn hạn, ít nhất chẳng đến, trăm ngàn muôn ức, na do tha kiếp, tôi chẳng làm Phật.

14. Nguyện Thanh Văn vô số - Nếu tôi thành Phật, Thanh Văn trong nước, còn thể đếm được, đến nỗi chúnh sinh, trong đại thiên giới, đồng thành Duyên Giác, trong trăm ngàn kiếp, cùng nhau tính toán, biết được số ấy, tôi chẳng làm Phật.

15. Nguyện thọ mệnh dài ngắn - Nếu tôi thành Phật, Trời người trong nước, tuổi thọ vô hạn, tuỳ theo bản nguyện, ngắn dài tự tại, nếu chẳng được thế, tôi chẳng làm Phật.

16. Nguyện chẳng nghe tên ác - Nếu tôi thành Phật, Trời người trong nước, còn thoáng nghe đến, danh tự bất thiện, tôi chẳng làm Phật.

17. Nguyện chư Phật ngợi khen - Nếu tôi thành Phật, thế giới mười phương, vô lượng chư Phật, chẳng đều ngợi khen, danh hiệu của tôi, tôi chẳng làm Phật.

18. Nguyện mười niệm tất được sinh - Nếu tôi thành Phật, chúng sinh mười phương, hết lòng tin muốn, cầu về nước tôi, nhưng chỉ niệm ít, được có mười niệm, nếu chẳng được sinh, tôi chẳng làm Phật. Chỉ trừ những kẻ, phạm tội ngũ nghịch, phỉ báng chính pháp.

19. Nguyện lâm chung tiếp dẫn - Nếu tôi thành Phật, chúng sinh mười phương, phát tâm Bồ Đề, tu mọi công đức, hết lòng phát nguyện, muốn sinh nước tôi, đến giờ thọ chung, mà tôi chẳng cùng, đại chúng vây quanh, đến trước người ấy, tôi chẳng làm Phật.

20. Nguyện muốn sinh toại nguyện - Nếu tôi thành Phật, chúng sinh mười phương, nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ nước tôi, tu mọi công đức, hết lòng hồi hướng, muốn sinh nước tôi, chẳng được mãn nguyện, tôi chẳng làm Phật.

21. Nguyện 32 tướng - Nếu tôi thành Phật, Trời người trong nước, chẳng đều được thành, đủ ba mươi hai, tướng bậc đại nhân, tôi chẳng làm Phật.

22. Nguyện nhất sinh bổ xứ - Nếu tôi thành Phật, các vị Bồ Tát, ở các cõi khác, lại sinh nước tôi, rốt ráo ắt đến, nhất sinh bổ xứ, chỉ trừ bản nguyện, còn muốn tự tại, giáo hóa chúng sinh, mặc áo hoằng thệ, tích luỹ cội đức, độ thoát tất cả, đi các nước Phật, tu hạnh Bồ Tát, cúng dàng chư Phật, ở khắp mười phương, khai hoá hằng sa, vô lượng chúng sinh, khiến lập thành đạo, vô thượng chân chính, vượt trên loại thường, đạo hạnh chư địa, hiện tiền tu tập, công đức Phổ Hiền. Nếu chẳng được thế, tôi chẳng làm Phật.

23. Nguyện cúng dàng Phật - Nếu tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước, nhờ thần lực Phật, cúng dàng chư Phật, mà một thời ăn, không đi vô lượng, na do tha cõi, tôi chẳng làm Phật.

24. Nguyện cúng cụ tùy ý - Nếu tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước, đứng trước chư Phật, muốn hiện đức mình, lễ vật cúng dàng, không được như ý, tôi chẳng làm Phật.

25. Nguyện diễn thuyết diệu trí - Nếu tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước, chẳng diễn thuyết được, cái Nhất thiết trí, tôi chẳng làm Phật.

26. Nguyện thân na la diên - Nếu tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước, chẳng được cái thân na (la) diên, tôi chẳng làm Phật.

27. Nguyện nhất thiết nghiêm tịnh - Nếu tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước, tất cả vạn vật, đều được nghiêm tịnh, sáng sủa đẹp đẽ, hình sắc đặc biệt, cùng cực nhiệm mầu, chẳng thể kể xiết. Nếu chúng sinh nào, dù có thiên nhãn, mà rõ danh số, tôi chẳng làm Phật.

28. Nguyện cây đạo cao sáng - Nếu tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước, dù ít công đức, mà chẳng thể thấy, biết cây đạo tràng, vô lượng quang sắc, cao bốn trăm vạn (dậm), tôi chẳng làm Phật.

29. Nguyện tụng kinh được tuệ - Nếu tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước, chịu đọc kinh pháp, phúng tụng trì thuyết, mà nếu chẳng được, biện tài trí tuệ, tôi chẳng làm Phật.

30. Nguyện tuệ biện vô hạn - Nếu tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước, trí tuệ biện tài, còn có hạn lượng, tôi chẳng làm Phật.

31. Nguyện soi thấy mười phương - Nếu tôi thành Phật, cõi nước thanh tịnh, đâu cũng ảnh hiện, tất cả thế giới, chư Phật mười phương, vô số vô lượng, chẳng thể nghĩ bàn, giống như gương sáng, soi tỏ nét mặt, nếu chẳng được thế, tôi chẳng làm Phật.

32. Nguyện bảo hương diệu nghiêm - Nếu tôi thành Phật, từ đất trở lên, đến cõi hư không, cung điện lầu các, hồ nước cây hoa, tất cả vạn vật, đều bằng trăm ngàn, báu ngọc hương thơm, kết lại hợp thành, nghiêm sức kỳ diệu, vượt hơn tất cả, cõi trời cõi người, tỏa khắp mười phương, Bồ Tát ngửi hương, đều tu Phật hạnh. Nếu chẳng được thế, tôi chẳng làm Phật.

33. Nguyện rọi sáng nhu mềm - Nếu tôi thành Phật, chúng sinh mười phương, vô lượng vô số, chẳng thể nghĩ bàn, được quang minh tôi, chiếu tới thân thể, thân tâm dịu mềm, hơn cả trời người. Nếu chẳng được thế, tôi chẳng làm Phật.

34. Nguyện nghe tên được nhẫn - Nếu tôi thành Phật, chúng sinh mười phương, vô lượng vô số, chẳng thể nghĩ bàn, nghe danh hiệu tôi, mà nếu chẳng được, vô sinh pháp nhẫn, các thâm tổng trì, của các Bồ Tát, tôi chẳng làm Phật.

35. Nguyện thoát ly thân nữ - Nếu tôi thành Phật, mười phương nữ nhân, nghe danh hiệu tôi, vui mừng tin kính, phát tâm Bồ Đề, chán ghét thân gái, sau khi mệnh chung, còn thọ nữ tướng, tôi chẳng làm Phật.

36. Nguyện thường tu phạm hạnh - Nếu tôi thành Phật, mười phương Bồ Tát, nghe danh hiệu tôi, sau khi thọ chung, thường tu phạm hạnh, đến thành đạo Phật, nếu chẳng được thế, tôi chẳng làm Phật.

37. Nguyện trời người đều kính - Nếu tôi thành Phật, mười phương trời người, nghe danh hiệu tôi, năm thể xuống đất, dập đầu làm lễ, vui mừng tin ưa, tu hạnh Bồ Tát, thì được Trời người, ai cũng tôn kính, nếu chẳng được thế, tôi chẳng làm Phật.

38. Nguyện áo mặc tùy niệm - Nếu tôi thành Phật, Trời người trong nước, muốn được áo mặc, tùy niệm liền đến, chư Phật ngợi khen, áo đẹp đúng pháp, tự nhiên ở thân, nếu lại còn phải, may, cắt, nhuộm, giặt, tôi chẳng làm Phật.

39. Nguyện vui như lậu tận - Nếu tôi thành Phật, Trời người trong nước, được hưởng an lạc, chẳng bằng các Vị, lậu tận Tỳ Khiêu, tôi chẳng làm Phật.

40. Nguyện trong cây hiện ra cõi Phật - Nếu tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước, tùy ý muốn thấy, mười phương vô lượng, cõi Phật nghiêm tịnh, ứng thời như nguyện, ở trong cây báu, thẩy đều thấy rõ, như đối gương sáng, soi tỏ nét mặt, nếu chẳng được thế, tôi chẳng làm Phật.

41. Nguyện mọi căn không khuyết - Nếu tôi thành Phật, Bồ Tát cõi khác, từ khi muốn nghe, danh hiệu của tôi, đến ngày chứng quả, Vô Thượng Bồ-Đề, mỗi khi thọ thân, mà còn phải chịu, sáu căn khuyết lậu, chẳng được đầy đủ, tôi chẳng làm Phật.

42. Nguyện thanh tịnh giải thoát - Nếu tôi thành Phật, Bồ Tát cõi khác, nghe danh hiệu tôi, hết thảy đều được, thiền định tam muội, thanh tịnh giải thoát, ở trong định ấy, một phút phát ý, liền khắp cúng dàng, vô lượng chư Phật, chẳng thể nghĩ bàn, mà chẳng khi nào, tâm mất chính định, nếu chẳng được thế, tôi chẳng làm Phật.

43. Nguyện nghe danh được phúc - Nếu tôi thành Phật, Bồ Tát cõi khác, nghe danh hiệu tôi, sau khi thọ chung, sinh nhà tôn quý, nếu chẳng được thế, tôi chẳng làm Phật.

44. Nguyện tu hành đủ đức - Nếu tôi thành Phật, Bồ Tát cõi khác, nghe danh hiệu tôi, vui mừng nhảy nhót, tu hạnh Bồ Tát, đầy đủ cội đức, nếu chẳng được thế, tôi chẳng làm Phật.

45. Nguyện phổ đẳng tam muội - Nếu tôi thành Phật, Bồ Tát cõi khác, nghe danh hiệu tôi, hết thẩy đều được, phổ đẳng tam muội. Ở trong định ấy, đến khi thành Phật, thường thấy vô lượng, tất cả Như Lai, chẳng thể nghĩ bàn. Nếu chẳng được thế, tôi chẳng làm Phật.

46. Nguyện tùy nguyện nghe pháp - Nếu tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước, tùy chí nguyện mình, muốn được nghe pháp. Nếu chẳng như ý, tôi chẳng làm Phật.

47. Nguyện nghe danh chẳng thoái - Nếu tôi thành Phật, Bồ Tát cõi khác, nghe danh hiệu tôi, chẳng được bất thoái, tôi chẳng làm Phật.

48. Nguyện được ba pháp nhẫn - Nếu tôi thành Phật, Bồ Tát cõi khác, nghe danh hiệu tôi, chẳng được đến ngay, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam pháp nhẫn, và mọi Phật pháp, chẳng được bất thoái, tôi chẳng làm Phật.
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang