Pháp Âm: Chân thật tu hành(1-5)

Bệnh nhiều kiếp này đa số là do nhân sát sanh mà ra.
Ai muốn bớt bệnh đau nên tập ăn chay và phóng sanh. Phóng sanh là cứu vớt sinh mạng sắp bị chết: cải tử hoàn sanh.
Tội lớn nhất là tội sát sanh
Phước lớn nhất là phước phóng sanh

Nhờ chư Tăng sám hối so với tự mình sám hối khác nhau rất xa. Những nghiệp mình làm là do thân, miệng, ý của mình. Mình tạo nghiệp thì mình phải tự mình sám hối.
Sám hối: Ăn năn sửa những lỗi lầm đã qua, chừa bỏ những lỗi lầm về sau.
Muốn diệt trừ tội lỗi: biết lỗi nhận lỗi rồi sửa đổi. Bệnh chung: mình có lỗi mà ai nói là không bao giờ chịu.
Kinh Địa Tạng: "Chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề nhứt cử nhứt động đều sanh ra tội lỗi"
Ngài Phổ Hiền mà còn sám hối: "Tứ giả sám hối nghiệp chướng"
Lạy Phật sám hối mà còn phiền não thì hãy xét lại coi chừng lạy Phật không đúng cách

Khi niệm Phật phải âm thầm dùng con mắt tâm soi sáng trở lại mỗi chữ mỗi câu phải rõ ràng liên tục, trong sáng không niệm nào xen vô. Niệm với tâm vọng tưởng thì trí tuệ không phát sanh.
Lúc niệm phải cho tỉnh giác. Bệnh: tán loạn, hôn trầm, gục.
Một câu niệm Phật nếu niệm đúng cách sẽ diệt được tội trong 80 ức kiếp.
Người niệm Phật không cần trang nghiêm dáng vẽ chỉ quý là chổ CHÂN THẬT TU HÀNH. Lúc đầu nương hình thức để tiến tới nội dung. Miệng niệm và tâm nghĩ lung tung là niệm trên hình thức.
CHÂN THẬT TU HÀNH: Tu từ nơi tâm niệm.
Tu tâm:
Tu sửa tỉnh giác quán xét từ trong tâm niệm. Coi phiền não, mê lầm, thói quen tật xấu có chuyển được hay không.

Tu: sửa đổi hành động lời nói.
Quay lại nhìn thân tâm của mình, dẹp hết mọi vọng tưởng thấy rõ mọi sự vật đều là duyên hợp tạm bợ giả dối. Chỉ còn 1 niệm A Di Đà Phật rõ ràng sáng suốt, đó là người chân thật tu hành.

Càng tu giỏi tu hay càng làm ăn phát đạt vì năng xuất làm việc càng cao, cấp trên càng tín nhiệm, được mọi người thương mến.
Khéo tu hưởng được cả hai: hạnh phúc thế gian và hạnh phúc Đạo Pháp

1. http://www.youtube.com/watch?v=8rw9QLoVOlM&feature=related
2 3 4 5
ĐĐ Thích Minh Thành giảng
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang