Thơ tỉnh thế

Vội vội vàng vàng khổ nhọc cầu

Mưa mưa nắng nắng trải xuân thu

Hôm hôm sớm sớm lo sanh kế

Lãng lãng quên quên bổng bạc đầu

Thị thị phi phi không kết liễu

Phiền phiền não não những bi ưu

Rành rành rõ rõ một đường đạo

Vạn vạn ngàn ngàn chẳng chịu tu


Cư sĩ La Điện
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang