Pháp Âm: Món ăn tinh thần - ĐĐ Thích Minh Thànhhttp://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-MonAnTinhThan354.wmv

http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-MonAnTinhThan794.mp3


Trong kinh điển dạy có năm món ăn tinh thần. Giúp cho mình tuy sống trong thế gian mà được an vui hạnh phúc, nuôi lớn cội gốc căn lành của mình:

1. Chánh niệm hay niệm thực: nghĩ nhớ chân chánh. Ý thức rõ ràng ý nghĩ, lời nói, hành động của mình.
.Tĩnh toạ
.Niệm Phật
.Nghe Pháp
.Tâm thanh tịnh
2. Chánh Pháp hay Pháp hỷ thực: niềm vui của chánh Pháp. Tu phải thường nghe Pháp.
3. Thiền duyệt thực: rất an vui.
Thiền chỉ: lặng. Pháp nào giúp mình dừng tâm vọng tưởng.
Thiền quán: quán xét. Dùng trí sáng để soi xét sự vật. Thí dụ như mình ngồi đây đang làm gì rất quan trọng, không làm là chết? Mình thở, nhưng mình không biết mình đang thở. Nên phải nhìn thấy mình đang thở để thu tâm mình lại, đừng cho nó phóng ra ngoài. Ý thức được vô thường.
Hít vô "A Di", thở ra "Đà Phật", đầy đủ chỉ quán.
4. Nguyện thực: trọn đời giữ chí nguyện không bỏ muôn hạnh. Phải giữ cho chặt cho bền
Nguyện: mong muốn là quả
Nguyện phải thực hành
5. Giải thoát thực: cởi bỏ tất cả sự trói buộc của hoặc nghiệp. Muốn gỡ trói thì phải phá cái si. Ràng buộc sâu xa là ở trong lòng của mình vì mình chưa thấy rõ được sự thật. Có con cọp dữ, đeo lục lạc, ai mở được lục lạc? Người nào đeo nó người đó mở. Là chính mình đeo thì mình phải mở. Cách mở: hít vô "A Di", thở ra "Đà Phật", phá si mê.
Tĩnh lặng vui bậc nhất.


Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang