Pháp Âm: Mười lợi ích của sự nghe nhiều - ĐĐ Thích Minh ThànhĐa văn thập ích
Theo kinh Nguyệt Đăng Tam Muội quyển 6 nói:
Nghe nhiều có 10 lợi ích:
1. Biết sự trợ giúp của phiền não, vì thấu rõ phiền não mê lầm hay giúp cho nghiệp nhân tăng trưởng: Nghe chánh Pháp, nghe Đạo lý. Ham học giáo lý kinh điển, nghiên cứu sâu rộng.
Hoặc tức là mê lầm, mê lầm lớn nhất là chấp ngã, chấp ta. Từ mê lầm làm nhân của nghiệp tăng trưởng, tạo nghiệp thì chịu quả báo khổ.
Nghe Pháp để phá vỡ mê lầm, nghĩ mình là thiệt, là gốc vỏ vô minh.
Vô chùa, đem đỉnh đầu cao nhất lạy xuống chân của Đức Phật để phá ngã.
2. Biết sự trợ giúp của thanh tịnh, vì biết rõ hạnh thanh tịnh hay trợ giúp cho Bồ Đề.
Hạnh thanh tịnh giúp cho mình đạt tới Bồ Đề, giác ngộ. Hạnh thanh tịnh là những hành động của thân, miệng, ý.

Không làm các điều ác
Thực hành mọi việc lành
Giữ tâm ý thanh tịnh
Là lời Chư Phật dạy

Xấu ác: thô, tế, cạn, sâu
Thô: nóng giận ra ngôn ngữ hành động
Tế: oai nghi tế hạnh, bước đi, lời nói, việc làm.
Tâm thanh tịnh: ở ngoài ráng kiềm chế, nhưng ở trong giận lắm. Tuy thân thanh tịnh, nhưng tâm chưa thanh tịnh. Tâm muốn thanh tịnh phải có Pháp làm thanh tịnh.
Muốn tâm thanh tịnh phải phòng hộ sáu căn. Tưởng tượng người vác máy hút bụi vô nhà 10, 20, 30 năm thì nhà ra sao? Người vác máy hút bụi đổ vô nhà mình là ai? Khéo phòng vệ, bảo hộ sáu căn. Nghe chuyện gì rồi thì phải chia sẻ, không thì chịu không được, đó là bụi dấy lên. Tâm tạm yên, rồi sau đó mới thực hành pháp môn. Nghe Pháp bỏ bớt những mê lầm, không chạy theo huyễn giả nữa, thì dần dần tâm yên. Tĩnh toạ, nghe Pháp, ngồi yên, rảnh một mình.
3. Xa lìa nghi hoặc do nghe nhiều nên không có Pháp nào mà không thông suốt.
Chưa nghe Pháp, nghi ngờ đủ thứ sao những người làm lành làm thiện mà sao gặp tai hoạ hoài.
4. Có cái thấy chân chánh, có thể chuyển đổi cách nhìn sai lầm cho những người tà kiến.
.Cho chết rồi là hết, chấp đoạn
.Chết rồi trở thành người, chấp thường. Không sợ sệt e dè tội lỗi gì cả.
.Trong có có không, trong không có có. Có tức là thiệt, phàm phu đau khổ từ nơi chấp có, nhà tôi, con tôi, vợ tôi, đồ vật của tôi. Khi vô thường đến thì quằn quại đau thương.
.Không là ở người nào, có là ở người nào.
Nói không để phá chấp có thiệt chứ không phải để nguy biện tội lỗi của mình.
5. Xa lìa con đường sai quấy vì hiểu rõ quả báo thiện ác, nên không làm những điều phi pháp
6. An trụ trong chánh đạo, ở trong Phật pháp không hề lui sụt.
7. Mở cửa Cam lồ, vì nói pháp thấm nhuần cho chúng sanh, làm căn lành của họ tăng trưởng.
Cam (ngọt) lồ (sương) là sương ngọt, giúp cho chúng sanh vượt qua sanh tử tức là giải thoát.
8. Gần Đạo giác ngộ của Phật, tâm luôn ở nơi Đạo, cách Phật không xa.
Thực hành theo lời dạy của Phật, tức là gần Phật.
9. Làm ngọn đèn trong đêm tối, dùng ánh sáng trí tuệ chiếu soi đêm dài sanh tử.
10. Không sợ đường ác, phát tâm rộng lớn giáo hoá chúng sanh dù gặp gian nan cũng không sợ sệt.Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang