Nhập Bồ Tát Hạnh - Chính niệm, tỉnh giác

1. Người muốn giữ giới, hãy nên chuyên chú giữ tâm mình; vì nếu không giữ tâm thì không thể giữ giới.
2. Nếu thả cái tâm như voi điên này ra, ta sẽ chịu nạn địa ngục vô gián (ngục A Tỳ, nơi tội nhân liên tục chịu cực hình ngày đêm).  Trên đời dù một con voi lớn chưa thuần cũng không gây tai hoạ bằng tâm này.
3.Nếu luôn luôn dùng sợi thừng Chính niệm để trói vào cột cái tâm như voi điên này, thì không còn lo sợ gì nữa, mà lại có được tất cả phước lành.
4. Cọp, sư tử, voi, gấu, rắn, hết thảy kẻ thù địch và lính canh giữ địa ngục trong loài hữu tình, cho đến các hung thần, quỷ la sát;
5. Chỉ nhớ buộc cái tâm này là ta có thể trói tất cả những thứ trên.  Điều phục được tâm là điều phục tất cả.
6. Phật, đấng luôn nói sự thật, đã dạy rằng tất cả những nổi lo sợ cùng vô lượng thống khổ đều từ tâm mà sinh ra.
7.Các binh khí để hành phạt hữu tình trong các địa ngục do ai đã có ý tạo ra?  Ai tạo nên sắt nóng ở hỏa ngục, những nữ nhân địa ngục từ đâu sinh?  (ảo giác khủng khiếp của những kẻ đa dâm khi bị cực hình ở địa ngục).
8.Phật dạy tất cả những thứ đó đều do ác tâm tạo ra.  Bởi thế trong cả ba cõi, không có gì đáng sợ bằng tâm này.
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang