Bát Quan Trai Giới - HT Trụ Trì chùa Phật Bảo

I. Định nghĩa:
Cận phụ giới: thân cận với bậc Thánh Tăng, Chúng Tăng.
Cộng phụ thiện giới:  cùng sống chung với nhau.
Bát: 8
Quan: cửa
Giới: điều răn
Trai: không ăn chiều

Xuất gia: Sa di, Sa di ni, Thức xoa ma na, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni.
Tại gia: Ưu bà tắc, Ưu bà di.

Tập sự xuất gia để gây nhân được xuất gia học Phật.

II. Nguồn gốc:
Khi Phật còn tại thế đã có Bát Quan Trai Giới.
Người thưa thỉnh đức Phật là nữ cư sĩ Tỳ Xá Khư (Visakha) nhân ngày bố tát (ngày 14, 30.  Bốn người trở lên, ra sám hối lỗi nếu có, tụng giới) tại thành Xá Vệ.

Thế tôn thuyết giảng có 3 loại trai giới:

1. Trai giới của người chăn bò:
.Làm thuê: làm mướn không phải của mình
.Lệ thuộc: dẫn bò đến đồng cỏ này, ngày mai nên đến đâu, theo lịnh của chủ
.Ăn uống: chỉ nghĩ tới cỏ nước mà thôi
Mình thọ giới để không lệ thuộc người khác, tự mình bớt tham sân, si, không phải ăn uống là chính.

Chỗ nào:
.Có tu, có học, có ăn: rất tốt nên đến
.Có tu, có học, không có ăn: cũng nên đến
.Không có tu, không có học, có ăn: không nên đến

2. Trai giới của Ni Kiền Tử (lõa thể ngoại đạo)
.Thấy vô thường: luôn biến đổi
.Thấy vô ngã: không cái gì của mình
Nên trút bỏ hết tất cả, kể cả quần áo, tu khổ hạnh.  Đây là lối tu cực đoan.
Phật dạy phải tránh cực đoan, một là sống trụy lạc hai là sống khổ hạnh.  Coi thân như thuyền bè dùng nó để tu tập.

3. Trai giới của bậc Thánh:

Có hai yếu tố cơ bản nhất:

a. Làm tâm thanh tịnh: làm mình sạnh sẽ, thân an lạc, tâm nhẹ nhàng
Ai cũng có tham sân si, chỉ có Thánh mới sạch hoàn toàn, còn mình chỉ bớt, Thầy cũng có tham.  Tu sơ sơ mà muốn chứng quả là tham.

Thiền: làm chất cấu bẩn gom lại
Quán: biết cách sang nước trong qua ly sạch

b. Đoạn trừ lậu hoặc: cắt đứt gốc rể tham sân si là chính

III. Nội dung:
Sa di, Sa di ni: giữ 10 giới
Bát Quan Trai: tập hạnh xuất gia 1 ngày 1 đêm, giữ 9 giới
.Bốn giới quan trọng: sát, đạo, dâm, vọng
 1.Sát: cắt đứt mạng sống
 2.Đạo: những gì không cho không được quyền lấy dù cây kim, ngọn cỏ, cọng rau 
 3.Dâm: tại gia sống đời sống 1 vợ 1 chồng, không tà dâm; nhưng khi thọ bát quan trai, không dâm dục
 4.Vọng:
  -Đại vọng ngữ: chứng thánh quả không được nói vì:
   Danh: nổi tiếng
   Lợi: cúng dường
   Cung kính
Người Phật tử chân chánh không hỏi, không nói chuyện đó.  Chỉ trừ khi ngày mai chết, hôm nay nói thì được.
.Thêm giới
5.Uống rượu: khi có bệnh phải dùng rượu, thưa với Sư Phụ uống bao nhiêu ngày, sau bao nhiêu ngày đó phải ngưng
6.Ca múa, hát xướng
7.Trang điểm, sức dầu thơm
8.Ngồi nằm gường cao tốt đẹp, xài đồ hiệu
9.Không ăn chiều

Người Tây phương nói ăn sáng là ăn cho chính mình, ăn trưa cho bạn, ăn chiều cho kẻ thù.
(Có lần, có người hỏi ăn cho kẻ thù là sao, có phải là ăn cho bỏ ghét không?  Ai cũng cười quá chừng.  HT nói ăn cho kẻ thù là ăn chiều không tốt, bộ tiêu hoá khó làm việc.  Trong nhà Phật dạy chư Thiên ăn buổi sáng, Phật ăn buổi trưa, súc sanh ăn buổi chiều, ngạ quỷ ăn buổi tối.  Lo ăn chiều không có giờ tu hành, ăn xong lại buồn ngủ khi ngồi thiền, tụng kinh, nghe Pháp dễ bị hôn trầm...)

IV. Cách thức thọ:
.Không được tự mình thọ giới
.Thời gian: sáng sớm
.Có vị Tỳ Kheo truyền giới cho mình

V. Lợi ích: 
Để tập sự xuất gia, đoạn trừ phiền não, làm thanh tịnh tâm, chứng quả Thánh, độ chúng sanh.

VI. Kết luận:
Thọ 1 tháng hai lần vào trăng tròn và không trăng.  Ở Mỹ không tiện nên chỉ có ngày cuối tuần.
Lựa chùa nào gần thuận tiện nhất
Thọ được bao nhiêu ngày cứ thọ
Bát Quan Trai Giới tự xả, qua 24 giờ là tự nhiên hết thọ.
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang