Cách sống: Những người bạn của tui ui

This is something we should all read at least once a week! Make sure you read to the end!
Các bạn nên đọc bài này ít nhất một tuần một lần!  Nhớ đọc hết bài nhé!
Written by Regina Brett, 90 years old, of The Plain Dealer, Cleveland, Ohio.
Viết bởi Regina Brett, 90 tuổi, từ báo Plain Dealer, Cleveland, Ohio.

 ~~~~~~~~~~~~~~~
"To celebrate growing older, I once wrote the 45 lessons life taught me.
"Để mừng tuổi ngày càng lớn, một lần, tôi đã viết 45 bài học mà đời đã dạy tôi.
 It is the most requested column I've ever written.
Đây là bài báo được yêu cầu nhiều nhất trong các bài tôi đã viết.

My odometer rolled over to 90 in August, so here is the column once more:
Kim đồng hồ của tôi nhảy qua số 90 vào tháng 8, vì vậy đây là bài viết một lần nữa:

1. Life isn't fair, but it's still good. 
1. Đời không công bằng, nhưng đời vẫn đẹp.

2. When in doubt, just take the next small step. 
2. Khi nào trở ngại, chỉ cần đi tiếp một bước nhỏ.

3. Life is too short to waste time hating anyone. 
3. Đời quá ngắn ngũi để phí phạm thời gian ghét một ai.

4. Your job won't take care of you when you are sick. Your friends and parents will. Stay in touch.
4. Công việc của bạn sẽ không lo lắng cho bạn khi bạn đau ốm.  Bạn bè và cha mẹ sẽ lo cho bạn.  Hãy giữ liên lạc.

5. Pay off your credit cards every month.
5. Hãy trả hết nợ thẻ tín dụng mỗi tháng

6. You don't have to win every argument. Agree to disagree.
6. Bạn không cần phải thắng mỗi cuộc tranh cãi.  Hãy đồng ý để không đồng ý.

7. Cry with someone. It's more healing than crying alone.
7.  Khóc với một người nào đó.  Sẽ lmau lành hơn là khóc một mình.

8. It's OK to get angry with God. He can take it.
8. Là chuyện cho phép để giận Chúa.  Chúa có thể chịu đựng được sự giận dỗi đó.

9. Save for retirement starting with your first paycheck.
9. Để dành tiền hưu bắt đầu với số lương đầu tay.

10. When it comes to chocolate, resistance is futile.
10. Khi có sô-cô-la, cưỡng lại nó là vô hiệu nghiệm. :)

11. Make peace with your past so it won't screw up the present.
11. Giải hòa với quá khứ để không rối rắm hiện tại.

12. It's OK to let your children see you cry.
12.  Là chuyện bình thường để con bạn thấy bạn khóc.

13. Don't compare your life to others. You have no idea what their journey is all about.
13. Đừng so sánh đời của bạn với đời của người khác. Bạn không biết được cuộc hành trình của họ ra sao đâu.

14. If a relationship has to be a secret, you shouldn't be in it.
14. Nếu mối quan hệ phải là bí mật, bạn không nên có quan hệ đó.

15. Everything can change in the blink of an eye. But don't worry; God never blinks.
Tất cả có thể thay đổi trong chớp mắt.  Nhưng đừng lo; Chúa không bao giờ chớp mắt.

16. Take a deep breath. It calms the mind.
16.  Hãy thở một hơi thật sâu.  Là cách để an tâm.

17. Get rid of anything that isn't useful, beautiful or joyful.
17. Bỏ đi nhưng gì không hữu dụng, không đẹp hay không vui .

18. Whatever doesn't kill you really does make you stronger.
18. Bất cứ những gì không giết bạn thật sự làm bạn mạnh mẽ hơn.

19. It's never too late to have a happy childhood. But the second one is up to you and no one else.
19. Không bao giờ quá trễ để có một tuổi thơ hạnh phúc.  Nhưng lần thứ hai tùy thuộc vào bạn và không ai khác.

20. When it comes to going after what you love in life, don't take no for an answer.
20. Khi theo đuổi điều bạn yêu thích trong đời, đừng chấp nhận không cho câu trả lời.

21. Burn the candles, use the nice sheets. Don't save it for a special occasion. Today is special.
21. Hãy thắp đèn cầy, dùng ra trải gường đẹp. Đừng để dành nó vào dịp đặc biệt.  Ngay hôm nay là đặc biệt.

22. Over prepare, then go with the flow.
22. Chuẩn bị thật kỹ, sau đó tùy cơ ứng biến.

23. Be eccentric now. Don't wait for old age to wear purple.
23. Hãy trở thành sắc sở ngay bây giờ.  Đừng đợi đến già mới mặc màu tím.

24. The most important sex organ is the brain.
24. Bộ óc là cơ quan tình dục quan trọng nhất.

25. No one is in charge of your happiness but you.
25.  Không ai quản lý hạnh phúc của bạn ngoài ra chính bạn.

26. Frame every so-called disaster with these words 'In five years, will this matter?
26. Đóng khung mỗi việc cho là tai họa với những chữ "Trong 5 năm, nhưng việc này có còn là vấn đề?"

27. Always choose life.
27. Luôn luôn chọn cuộc sống.

28. Forgive everyone everything.
28.  Tha thứ mọi người mọi việc.

29. What other people think of you is none of your business.
29.  Những gì người khác nghĩ về bạn không phải là chuyện của bạn.

30. Time heals almost everything. Give time time.
30. Thời gian làm lành hầu hết tất cả.  Hãy cho thời gian thời gian.

31. However good or bad a situation is, it will change.
31. Bất cứ trường hợp xấu tốt ra sao, nó sẽ thay đổi.

32. Don't take yourself so seriously. No one else does.
32.  Đừng cho chính bạn là quan trọng.  Không ai cho bạn là quan trọng đâu.

33. Believe in miracles.
33.  Hãy tin vào sự mầu nhiệm.

34. God loves you because of who God is, not because of anything you did or didn't do.
34.  Chúa thương bạn vì đó là Chúa, không phải vì những gì bạn làm hay không làm.

35. Don't audit life. Show up and make the most of it now.
35. Đừng kiểm soát đời sống.  Chỉ việc có mặt và sống hết lòng ngay bây giờ.

36. Growing old beats the alternative -- dying young.
36. Sống già hơn là -- chết trẻ.

37. Your children get only one childhood.
37.  Con của bạn chỉ có một tuổi tho.

38. All that truly matters in the end is that you loved.
38. Tất cả những gì thật sự quan trọng cuối cùng là những gì bạn yêu thích

39. Get outside every day. Miracles are waiting everywhere.
39.  Hãy ra ngoài mỗi ngày.  Sự nhiệm mầu đang chờ bạn mọi nơi.

40. If we all threw our problems in a pile and saw everyone else's, we'd grab ours back.
40.  Nếu chúng ta liệng những vấn đề của chúng ta vào một đống và thấy đống vấn đề của người khác, chúng ta sẽ lấy lại vấn đề của chúng ta.

41. Envy is a waste of time. You already have all you need.
41.  Ganh tỵ là phung phí thời gian.  Bạn đã có tất cả những gì bạn cần.

42. The best is yet to come...
42.  Điều tốt nhất chưa đến...

43. No matter how you feel, get up, dress up and show up.
43.  Không cần biết bạn cảm thấy thế nào, hãy thức dậy, sửa soạn và có mặt.

44. Yield.
44. Nhường.

45. Life isn't tied with a bow, but it's still a gift."
45. Đời không được thắt bằng nơ, nhưng đời vẫn là một món quà."

Chúc các bạn thân tâm thường an lạc.
Nam mô A Di Đà Phật
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang