Pháp Âm: Đạo làm người 1b - ĐĐ Thích Minh Thành

4c74b408_067f0eab_phatthichcaanimate
user49_pic3691_1305559265Chẳng học mà hay 

Chẳng phải Thánh sao? 
Có học mới hay 
Chẳng phải hiền sao? 
Học mà chẳng thông 
Chẳng phải ngu sao? 
Chịu khó mới thông 
Chẳng phải trí sao? 

Có ruộng chẳng cày 
Kho lẫm trống không 
Có sách chẳng dạy 
Con cháu ngu ngốc 

Kho lẫm trống không 
Con cháu nghèo đói 
Con cháu ngu ngốc 
Lễ nghĩa chẳng thông 

Hễ người chẳng học 
Mờ như đi đêm 
Nghe sách như điếc 
Trông chữ như đui 

Nhỏ thì siêng học 
Lớn thì thực hành 
Rèn lòng, sửa mình 
Yên nhà trị nước 

Kẻ sĩ sửa san việc nhà 
Việc làng rồi tới việc nước 
Những vị thi đậu làm quan 
Vốn là hạng người đọc sách 

Nghèo mà chăm học 
Nhờ đó lập nên thân phận 
Giàu mà chăm học 
Nhờ đó danh vọng cang cao 
Giở quyển là có ích 
Có chí tất thành công 

Một câu nhiễm tâm thần 
Đều giúp đến bờ kia 
Nghĩ suy hằng tu tập 
Thường dùng làm thuyền bè 

Học vấn càng rộng 
Trí huệ càng sáng 
Chẳng thẹn hỏi kẻ dưới 
Trí huệ càng tinh thông 
Học một mình không bạn 
Kiến văn cạn và ít 

Cá muốn thành rồng, vượt ba thác 
Người muốn thẳng ngay, phải uốn mài 
Trước lễ, sau văn nên thấu rõ 
Học Phật cần tròn chữ "nhân" thay!

user11_pic3886_1311987300
Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang