Nghi thức: Cúng giao thừa và Nguyên Đán (vía Di Lặc) cho Phật tử tại gia - Chùa Ngưỡng Quan


dilacbotat2


1.NIỆM HƯƠNG BẠCH PHẬT.
Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo đám mây hương,
Phưởng phất khắp muời phương,
Cúng dường ngôi Tam bảo.
Thề trọn đời giữ đạo,
Theo tự tánh làm lành,
Cùng pháp giới chúng sanh,
Cầu Phật từ gia hộ:
Tâm bồ đề kiên cố,
Chí tu học vững bền,
Xa bể khổ nguồn mê,
Chóng quay về bờ giác.
TÂM NIỆM
Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo
Nam mô đạo tràng giáo chủ Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Ngưỡng khởi thập phương Chư Phật, chư Đại bồ tát, vô lượng Hiền thánh, Hộ pháp chư thiên, Già lam chơn tế, lịch đại Tổ sư, chư vị thiện thần, đồng thùy lân mẫn tác đại chứng minh.
Hôm nay năm cũ đã qua, năm mới vừa đến, giờ phút giao thừa, chúng con hiện ở tại tỉnh ... quận ... xã ... chùa ... Thành tâm đốt nén hương lòng, hướng về Tam bảo hiến cúng cầu an nghênh tường tập phước.
Cúi xin mười phương Tam bảo, sát hải vạn linh, nhũ đức từ bi xót thương chiếu giám, điều giáng kiết tường. Phổ nguyện pháp giới chúng sanh hữu tình và vô tình đồng nhờ lợi lạc.
QUÁN TƯỞNG.
Phật, chúng sanh, tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,
Lưới đế châu ví đạo tràng,
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời.
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,
Cúi đầu xin thệ nguyện qui y.
2. XƯỚNG LỄ TAM BẢO .
Nhất tâm đảnh lễ nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai chư Phật, tôn Pháp, Hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. (1 lạy)
Nhất tâm đảnh lễ nam mô Ta bà giáo chủ, đại từ đại bi Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật, Đương lai hạ sanh Di lặc tôn Phật, Linh sơn hội thượng Phật, Bồ tát. (1 lạy)
Nhất tâm đảnh lễ nam mô Đông phương giáo chủ Tịnh lưu ly thế giới Dược sư lưu ly quang vương Phật. (1 lạy)
Nhất tâm đảnh lễ nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, Đại bi quán thế âm Bồ tát, Đại thế chí Bồ tát, Thanh tịnh đại hải chúng Bồ tát Ma ha tát. (1 lạy)
3. TÁN (TỤNG) LƯ HƯƠNG SẠ NHIỆT .
Lư hương sạ nhiệt, pháp giới mông huân
Chư Phật hải hội tất diêu văn
Tùy xứ kiết tường vân, thành ý phương ân,
Chư Phật hiện toàn thân.
Nam mô hương vân cái Bồ tát Ma ha tát (3 lần)
KẾ TÁN .
Hải chấn triều âm thuyết Phổ môn,
Cửu liên hoa lý hiện đồng chơn,
Dương chi nhất đích chơn cam lộ,
Tác tác sơn hà đại địa xuân.
Nam mô Đại bi quán thế âm Bồ tát (3 lần)
4. TỤNG ĐẠI BI (3 biến) 
Nam-mô Ðại-bi Hội-thượng Phật Bồ-Tát. (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni.
Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.
Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)
(TỤNG THÊM KINH PHỔ MÔN KHÔNG THÌ TỤNG BÁT NHÃ)
 TỤNG BÁT NHÃ (1 biến).
Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
Xá-Lợi-Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.
Xá-Lợi-Tử ! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão-tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.
Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.
Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.
Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:
Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. (3 lần)
TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ (3 biến)
Nam mô tam mãn đa mẫu đà nẫm, a bát ra để hạ đa, xá ta nẳng nẫm, đát điệt tha. Án khư khư, khư hê, khư hê, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha. (3 lần)
Tụng:
Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời đều an lành,
Tất cả các thời đều an lành,
Xin đấng Từ Bi thường gia hộ. (3 biến)
Niệm:Nam-mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ-tát. (3 biến)
Niệm: Nam Mô A Di Đà Phật 108 biến
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 biến)
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 biến)
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 biến)
Nam Mô Linh Sơn Hôi Thượng Phật Bồ Tát
5. TỤNG .
Nguyện trú cát tường dạ cát tường
Trú dạ lục thời hằng cát tường,
Nhất thế thời trung cát tường giả.
Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.
Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời thường an lành,
Hết thảy thời gian đều an lành.
Xin nguyện từ bi thường gia hộ.
(Đọc ba lần, lạy ba lạy.)
6. TỤNG BẢY BIẾN CHÚ
Thất phật diệt tội chơn ngôn ...
Ly bà ly bà đế
Cầu ha cầu ha đế
Đà la ni đế
Ni ha la đế
Tỳ lê nể đế
Ma ha già đế
Chơn lăng càn đế
Ta bà ha.
7. CHÚ NGUYỆN
Thượng chúc Phật nhựt tăng huy, Pháp luân thường chuyển, Tăng luân củng cố Đại đạo hà xương, Phong điều vũ thuận, Quốc thái dân an, Thế giới hòa bình, Chúng sanh an lạc.
Phục Nguyện: Đệ tử chúng con, một dạ chí thành, quỳ trước điện Phật, thiết lễ hương, hoa, đăng, lễ Nguyên Đán, nguyện tiêu tai chướng, nguyện giáng kiết tường. Ngưỡng nguyện chư Phật , chư đại Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng, cùng mười hai vị đại tướng Dược Xoa, gia hộ chúng con, Oan trái nhiều đời đều được tháo mở,
Oán thù bao kiếp thảy đều tiêu tan. Não phiền dứt sạch, xa lìa khổ ách, nghiệp chướng tiêu trừ, bốn mùa khoẻ mạnh, thân tâm an lạc, niềm tin vững chắc, phước thọ tăng long, mọi việc hanh thông, gia đình hưng thịnh, quyến thuộc khương ninh, pháp giới chúng sinh, cùng lên bờ giác.
Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát (3 lần)
Phổ nguyện:
Âm siêu dương thới, Pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình tề thành Phật Ðạo.
8. TAM QUY-Y
Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 tiếng chuông 1 lạy)
Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. (1 tiếng chuông 1 lạy)
Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 tiếng chuông 1 lạy)
9. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC:
Phúng Kinh công-đức thù thắng hạnh,
Vô biên thắng phước giai hồi-hướng,
Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh,
Tốc vãng vô-lượng-quang Phật sát.
Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền-não,
Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu,
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.
Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.
Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung,
Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,
Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử công-đức,
Phổ cập ư nhứt thiết,
Ngã đẳng dữ chúng-sanh,
Giai cộng thành Phật-đạo.

CHÙA NGƯỠNG QUAN

Chủ đề: , , ,

0 comments

Lên đầu trang