CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP CỦA ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐỒNG THÀNH TẠI MỸ QUỐC TỪ NGÀY 08/10 ĐẾN NGÀY 09/11 NĂM 2015

image[5]

Nếu Có Chúng Sanh Kham Thọ Pháp

Thần Lực Của Phật Dìu Dắt Họ

Khiến Họ Thường Thấy Phật Hiện Tiền

Ý Nguyện Rộng Lớn Không Cùng Tận

Kinh Hoa Nghiêm 

* TIỂU BANG PENNSYLVANIA

Từ Ngày 08 Đến Ngày12 Tháng 10 Năm 2015

- CHÙA GIÁC LÂM

Thứ Sáu Ngày 09 - 10 - 2015

Buổi Tối 7:00 Pm - 9:00 Pm THUYẾT GIẢNG

Thứ Bảy Ngày 10 - 10 - 2015 TU HỌC MỘT NGÀY

Buổi Tối 7:00 Pm - 9:00 Pm THUYẾT GIẢNG

Chủ Nhật: Ngày 11 - 10 - 2015

Buổi sáng 8:00 Am - 10:00 Am THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ: 191 NYACK AVE . LANSDOWNE . PA 19050

Tel: (610) 626 - 8499

* TIỂU BANG NAM CALIFORNIA

Từ Ngày 12 Đến Ngày 16 Tháng 10 Năm 2015

CÓ CHƯƠNG TRÌNH RIÊNG

*TIỂU BANG WASHINGTON

Từ Ngày 16 Đến 19 Tháng 10 Năm 2015

- CHÙA CỔ LÂM

Thứ Bảy: Ngày 17 - 10 -2015

Buổi Sáng: 10:00 Am - 11:30 Pm THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ: 3503 S GRAHAM ST. SEATTLE . WA 98118

Tel: (206) 723 - 4741

- ĐẠO TRÀNG KHÁNH MINH

Thứ Bảy Ngày 17 - 10 - 2015

Buổi Chiều 2:00 Pm - 4:00 Pm THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ: 20302. 7 TH PLACE W. LYNNWOOD, WA 98036

Tel: (206) 364 - 6195

-  CHÙA TỪ TÂM

Chủ Nhật      Ngày 18 - 10 - 2015

Từ       10:00 Am - 12:00 Pm            THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ: 8121 PORTLAND AVE  E. TACOMA, WA 98404    

Tel:                (253) 306 - 5403

-  ĐẠO TRÀNG PHẬT QUỐC

Chủ Nhật       Ngày18 - 10 - 2015

Từ                  2:00 Pm - 6 00 Pm    THUYẾT GỈANG

Địa Chỉ:         21849   148 AVE  SE .  KENT,  WA  98042

Tel:                 (206) 446 - 0941

* TIỂU BANG NEVADA

Từ Ngày 19 Đến Ngày 23 Tháng 10 Năm 2015

- NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PHỔ QUANG

Thứ Ba Ngày 20 - 10 - 2015

Buổi Sáng 11:00 Am - 12:00 Pm THUYẾT GIẢNG

Buổi Tối 7:00 Pm -   9:00 Pm THUYẾT GIẢNG

Thứ Tư Ngày 21 - 10 - 2015        TU HỌC MỘT NGÀY

Từ                         10:00 Am - 5:00 Pm           & THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ: 7389 PARNELL AVE . LAS VEGAS, NV 89147

Tel: (702) 499 - 0197

* TIỂU BANG TEXAS

Từ Ngày 23 Đến Ngày 26 Tháng 10 Năm 2015

-  NIỆM PHẬT ĐƯỜNG HẢI ĐỨC

Thứ Sáu        Ngàỷ 23 - 10 - 2015

Buổi Tối       7:00 Pm - 9;00 Pm

Địa Chỉ:        4427  CONTINENTAL  DR . HOUTON, TX  77072

- CHÙA TỊNH LUẬT

Ngày 24, 25 - 10 - 2015 TU HỌC HAI NGÀY

Thứ Bảy Ngày 24 - 10 - 2015

Buổi Tối: 7:00 Pm - 8:30 Pm THUYẾT GIẢNG

Chủ Nhật: Ngày 25 - 10 - 2015

Buổi Sáng: 9:00 Am - 10:30 Am THUYẾT GIẢNG

Buổi Chiều: 2:00 Pm - 3:30 Pm THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ: 8703 FAIRBANKS N . HOUSTON RD

HOUSTON . TX 77064

Tel: (713) 856 - 7802

* TIỂU BANG NAM CALIFORNIA

Từ Ngày 26 Đến  Ngày 29 Tháng 10 Năm 2015

- TỊNH THẤT HIỀN NHƯ

Thứ Hai Ngày 26 - 10 - 2015

Buỗi Tối: 7:00 Pm - 9:00 Pm THUYẾT GIẢNG

Thứ Ba Ngày 27 - 10 - 2015

Buổi Sáng: 7:00 Am - 9:00 Am THUYẾT GIẢNG

Buổi Tối 8:00 Pm - 9:30 Pm THUYẾT GIẢNG

Thứ Tư Ngày 28 - 10 - 2015

Buổi Sáng 7:00 Am - 9:00 Am THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ: 4218 TYLER AVE . EL MONTE,  CA 91731

Tel: (626) 442 - 2062

* TIỂU BANG FLORIDA

Từ Ngày 28 Tháng 10 Đến Ngày 04 Tháng 11 Năm 2015

- ĐẠO TRÀNG PHỔ HIỀN TỊNH ĐỘ

Ngày 29, 30, 31 - 10 - 2015 TU HỌC BA NGÀY

Thứ Năm: Ngày 29 - 10 - 2015

Buổi Tối 7:00 Pm -  9:00 Pm THUYẾT GIẢNG

Thứ Sáu: Ngày 30 - 10 - 2015

Buổi Tối    : 7:00 Pm -  9:00 Pm THUYẾT GỈẢNG

Thứ Bảy: Ngày 31 - 10 - 2015

Buổi Sáng: 10:00 Am - 12:00 Pm THUYẾT GIẢNG

Buổi Chiều:          3:00 Pm - 5:00 Pm THUYẾT GIẢNG

Buổi Tối: 7:00 Pm - 9:00 Pm THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ: 4016 37 TH ST M . PETE . FL 33713

Tel: (727) 776 - 0126

- TU VIỆN QUAN ÂM

Ngày 01 - 11 - 2015 TU TẬP THỌ BÁT MỘT NGÀY

Chủ Nhật Ngày 01 - 11 - 2015

Buổi Sáng 9:00 Am - 11:00 Am THUYẾT GIẢNG

Buổi Chiều 4:00 Pm - 6:00 Pm THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ: 8505 BOWLES RD . TAMPA . FL 33637

Tel: (813) 334 - 4149

Email: tuvienquanamflorida@yahoo.com

Web: www.quanamtuvien.org

-  CHÙA BA LA MẬT

Thứ Ba                 Ngày 03 - 11 - 2015

Buổi Tối               9:00 Pm - 11:00 Pm    THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ:    12100  SW  232  ST . MIAMI.  FL  33170

Tel:                       (786) 352 - 2899

*TIỂU BANG BẮC CALIFORNIA

Từ Ngày 04 Đến Ngày 08 Tháng 11 Năm 2015

HỘI TRƯỜNG YERBA BUENA HIGH SCHOOL

PHÒNG THƯ VIỆN. CHÙA HỒNG DANH TỔ CHỨC

Thứ Bảy    Ngày 07 - 11 - 2015  TU HỌC MỘT NGÀY

Từ :           9:00 Am - 5:00 Pm       & THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ:    1855  LUCRETIA  AVE . SAN JOSE,  CA  95122

Tel:            (408) 449 - 5399 / (408) 637 - 8105

Chủ Nhật   Ngày 08 - 11 - 2015 TU HỌC & THUYẾT GIẢNG

Từ:             9:00 Am - 2:00 Pm                             

Điạ Chỉ:     1129  BAL HARBOR  WAY.  SAN JOSE,  CA  95122

Tel:             (408) 449 - 5399 / (408) 637 - 8105

Thứ Hai      Ngày 09 - 11 - 2015

THẦY VỀ LAI VN

HOÀN MÃN

Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang