12 lời nguyện từ Thầy Thích Nhuận Nghi, 04/26/2008

Chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn, Việt Nam

1. Kính lạy Phật Di Đà

Con nay xin phát nguyện

Thường niệm danh hiệu Ngài

Hôm nay và mãi mãi

2. Kính lạy Phật Di Đà

Con nay xin phát nguyện

Thường niệm danh hiệu Ngài

Cho trí sáng tâm khai

3. Kính lạy Phật Di Đà

Con nay xin phát nguyện

Thường niệm danh hiệu Ngài

Sống an vui tự tại

4. Kính lạy Phật Di Đà

Con nay xin phát nguyện

Thường niệm danh hiệu Ngài

Không ác ý với ai

5. Kính lạy Phật Di Đà

Con nay xin phát nguyện

Thường niệm danh hiệu Ngài

Luôn nói lời từ ái

6. Kính lạy Phật Di Đà

Con nay xin phát nguyện

Thường niệm danh hiệu Ngài

Không gây khổ cho ai

7. Kính lạy Phật Di Đà

Con nay xin phát nguyện

Thường niệm danh hiệu Ngài

Hằng trì trai giữ giới

8. Kính lạy Phật Di Đà

Con nay xin phát nguyện

Thường niệm danh hiệu Ngài

Luôn nhẫn nại khoan dung

9. Kính lạy Phật Di Đà

Con nay xin phát nguyện

Sắc tài không đắm nhiễm

10. Kính lạy Phật Di Đà

Con nay xin phát nguyện

Thường niệm danh hiệu Ngài

Trừ phiền não trái oan

11. Kính lạy Phật Di Đà

Con nay xin phát nguyện

Thường niệm danh hiệu Ngài

Trải lòng thương muôn loài

12. Kính lạy Phật Di Đà

Con nay xin phát nguyện

Thường niệm danh hiệu Ngài

Chí vãng sanh không phai

Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang